ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      - วุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพ ต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี                           

      - วุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพเทคนิค ต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

      - วุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(2) เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน  
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่  
(4) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน  
(5) ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญงาน  
      เสนอผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดร้อยละการมีส่วนร่วม และผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับ "ดี" ซึ่งผลงานต้องประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม หรือผลงานประเภทอื่น ที่มีคุณค่าไม่ต่ำกว่าคู่มือปฏิบัติงาน
(6) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ