images

r2r

 

 

 

 

 

หนังสือแนวปฏิบัติ
- นังสือเวียนที่ อว ๗๘/ว๔๐๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการปรับสมรรถนะหลัก
- หนังสือเวียนที่ ศธ๐๕๑๗/ว.๖๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทการจ้าง บุคลากร
- หนังสือ เวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๕๐๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณ
- หนังสือ เวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๓๔๑๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม)
- หนังสือ เวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๒๖๐๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
- หนังสือ เวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๖๐๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน