images

r2r

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

 

-

ประกาศ: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา

-

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา(ปฎิบัติงาน ณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง)

-

ประกาศ: รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

-

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง