ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ  ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี                           

(2) เงินเดือนถึงค่ากลางของระดับชำนาญงาน 
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 
(4) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 
(5) ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญงาน 

      เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดร้อยละการมีส่วนร่วม และผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับ "ดี" ซึ่งผลงานต้องประกอบด้วย

         5.1 คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม หรือผลงานประเภทอื่นที่มีคุณค่าไม่ต่ำกว่าคู่มือปฏิบัติงาน

         5.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

(6) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ