images

r2r

 

 

 

 

 

 • img_1867_resize.jpg
 • img_1868_resize.jpg
 • img_1874_resize.jpg
 • img_1875_resize.jpg
 • img_1878_resize.jpg
 • img_1879_resize.jpg
 • img_1880_resize.jpg
 • img_1886_resize.jpg
 • img_1887_resize.jpg
 • img_1902_resize.jpg
 • img_1910_resize.jpg
 • img_1947_resize.jpg
 • img_1962_resize.jpg
 • img_1964_resize.jpg
 • img_2084_resize.jpg
 • img_2086_resize.jpg
 • img_2101_resize.jpg
 • img_2104_resize.jpg
 • img_2105_resize.jpg
 • img_2106_resize.jpg
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ  ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี                           

(2) เงินเดือนถึงค่ากลางของระดับชำนาญการ 
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 
(4) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 
(5) ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญงาน 

      เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดร้อยละการมีส่วนร่วม และผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับ "ดี" ซึ่งผลงานต้องประกอบด้วย

          5.1 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดจากการปฏิบัติงานในใตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบองผู้เสนอขอและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานหรือส่วนงาน และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนงานหรือหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง

          5.2 งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง

(6) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ