images

r2r

 

 

 

 

 

 • img_1867_resize.jpg
 • img_1868_resize.jpg
 • img_1874_resize.jpg
 • img_1875_resize.jpg
 • img_1878_resize.jpg
 • img_1879_resize.jpg
 • img_1880_resize.jpg
 • img_1886_resize.jpg
 • img_1887_resize.jpg
 • img_1902_resize.jpg
 • img_1910_resize.jpg
 • img_1947_resize.jpg
 • img_1962_resize.jpg
 • img_1964_resize.jpg
 • img_2084_resize.jpg
 • img_2086_resize.jpg
 • img_2101_resize.jpg
 • img_2104_resize.jpg
 • img_2105_resize.jpg
 • img_2106_resize.jpg

แบบฟอร์มสำหรับเสนอขอตำแหน่ง

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

     > แบบ พม.๐๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

     > แบบ พม.๐๒ ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต

     > แบบ พม.๐๓ แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

     > แบบ พม.๐๔แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่

     > แบบ พม.๐๕แบบประเมินสมรรถนะ

     > แบบ พม.๐๖แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

 

ข้าราชการ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๑ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๒ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๓ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๔ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในกรณ๊หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้และไม่ใช้วิชาชีพ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๕ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๗ แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อเสนอขอตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๘ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๙แบบสรุปการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ