images

r2r

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสำหรับเสนอขอตำแหน่ง

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

     > แบบ พม.๐๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

     > แบบ พม.๐๒ ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต

     > แบบ พม.๐๓ แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

     > แบบ พม.๐๔แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่

     > แบบ พม.๐๕แบบประเมินสมรรถนะ

     > แบบ พม.๐๖แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

 

ข้าราชการ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๑ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๒ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๓ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๔ แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในกรณ๊หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้และไม่ใช้วิชาชีพ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๕ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๗ แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อเสนอขอตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๘ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

     > แบบ ก.บ.ค. ๐๙แบบสรุปการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ