images

r2r

 

 

 

 

 

 • img_1867_resize.jpg
 • img_1868_resize.jpg
 • img_1874_resize.jpg
 • img_1875_resize.jpg
 • img_1878_resize.jpg
 • img_1879_resize.jpg
 • img_1880_resize.jpg
 • img_1886_resize.jpg
 • img_1887_resize.jpg
 • img_1902_resize.jpg
 • img_1910_resize.jpg
 • img_1947_resize.jpg
 • img_1962_resize.jpg
 • img_1964_resize.jpg
 • img_2084_resize.jpg
 • img_2086_resize.jpg
 • img_2101_resize.jpg
 • img_2104_resize.jpg
 • img_2105_resize.jpg
 • img_2106_resize.jpg
สนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ ผู้ชำนาญงาน (พม.) PDF Print E-mail
Written by theerawat   
Tuesday, 07 May 2013 10:24

ประเภทกลุ่มสนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ ตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

        ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.  ผลการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพของงานในหน้าที่

3.  ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

4.  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน

        เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งผู็ขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดจำนวนร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน และผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ผลงานต้องประกอบด้วย

        คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

5.  จริยธรรมและจรรยบรรณทางวิชาชีพของผลงาน

Last Updated on Tuesday, 07 May 2013 10:41