images

r2r

 

 

 

 

 

 • img_1867_resize.jpg
 • img_1868_resize.jpg
 • img_1874_resize.jpg
 • img_1875_resize.jpg
 • img_1878_resize.jpg
 • img_1879_resize.jpg
 • img_1880_resize.jpg
 • img_1886_resize.jpg
 • img_1887_resize.jpg
 • img_1902_resize.jpg
 • img_1910_resize.jpg
 • img_1947_resize.jpg
 • img_1962_resize.jpg
 • img_1964_resize.jpg
 • img_2084_resize.jpg
 • img_2086_resize.jpg
 • img_2101_resize.jpg
 • img_2104_resize.jpg
 • img_2105_resize.jpg
 • img_2106_resize.jpg
สนับสนุนทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการพิเศษ (พม.) PDF Print E-mail
Written by theerawat   
Wednesday, 08 May 2013 05:28

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

        - คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

        - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

        - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.  ผลการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพของงานในหน้าที่

3.  ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

4.  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน

        เสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับ "ดี" มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดร้อยละการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ผลงานต้องประกอบด้วย

        กลุ่มสนับสนุนทั่วไป

         1. งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

        2. คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

        กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

         1. คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

        2. งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

5.  จริยธรรมและจรรยบรรณทางวิชาชีพของผลงาน

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 08:24