images

r2r

 

 

 

 

 

 • img_1867_resize.jpg
 • img_1868_resize.jpg
 • img_1874_resize.jpg
 • img_1875_resize.jpg
 • img_1878_resize.jpg
 • img_1879_resize.jpg
 • img_1880_resize.jpg
 • img_1886_resize.jpg
 • img_1887_resize.jpg
 • img_1902_resize.jpg
 • img_1910_resize.jpg
 • img_1947_resize.jpg
 • img_1962_resize.jpg
 • img_1964_resize.jpg
 • img_2084_resize.jpg
 • img_2086_resize.jpg
 • img_2101_resize.jpg
 • img_2104_resize.jpg
 • img_2105_resize.jpg
 • img_2106_resize.jpg
สนับสนุนทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ (พม.) PDF Print E-mail
Written by theerawat   
Wednesday, 08 May 2013 08:26

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

        - ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.  ผลการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพของงานในหน้าที่

3.  ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

4.  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน

        เสนอผลงานอย่างน้อย 4 เรื่อง ผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับ "ดีมาก" มีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยไม่กำหนดร้อยละการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ผลงานต้องประกอบด้วย

        กลุ่มสนับสนุนทั่วไป

         1. งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหากอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์จะต้องมีหนังสือจากบรรณธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และ

        2. งานวิเคราะ์หรืองานสังเคราะห์ หรือบทความทางวิชาการ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

        กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

         1. งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหากอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์จะต้องมีหนังสือจากบรรณธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และ

        2. งานวิเคราะ์หรืองานสังเคราะห์ หรือบทความทางวิชาการ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

5.  การใช้ความรู้ความสามารถในวานสนับสนุน งานบริการวิชาการ เพื่อบริการสังคม โดยการให้ความเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ

6.  จริยธรรมและจรรยบรรณทางวิชาชีพของผลงาน

Last Updated on Friday, 03 June 2016 02:24