ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิจัย

untitled ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551

untitled ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

untitled ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

untitled ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย พ.ศ. 2555

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมการทำวิจัยจากเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการวิชาการ

untitled คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4326/2551 เรื่อง การมอบอำนาจ

untitled ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

untitled ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของโครงการภายใต้ส่วนงาน พ.ศ. 2551

untitled คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 314/2552 เรื่อง การมอบอำนาจ

untitled ระเบียบปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของโครงการภายใต้คณะ พ.ศ. 2556

untitled ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2556

 

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

untitled ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

untitled แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยหรือรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ

untitled คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 18/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียน

untitled แนวปฏิบัติ

untitled แบบฟอร์ม Complaint