DEFINITION OF RESEARCH FUNDING 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษพและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ต่อไป อ่านต่อ...

 

  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะและความสามาถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้ อ่านต่อ... 

 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ซึ่งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการทำวิจัยให้เกิดความคล่องตัว และพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีโอกาสในการขยายเป็นโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่นต่อไป อ่านต่อ...

 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปี ตามติคณะรัฐมนตรี โดยโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

 

ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย และทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน

เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน แลภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล อ่านต่อ... 

 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

เพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีงานวิจัยทำอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อ่านต่อ...

 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship)

เป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำการที่เพิ่งเริ่มทำวิจัยและต้องการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ตำแนะนำและควบคุมกำกับดูแลโครงการวิจัยให้ทำการวิจัยได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ อ่านต่อ... 

 

แหล่งทุนภายนอก

      สามารถติดตามการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้จากแหล่งทุนต่างๆ ดังนี้

- สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)