DEFINITION OF ACADEMIC REWARDS

ทุนอุดหนุนจากเงินรายได้ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร อันนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และวิจัยสู่สากล โดยคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศเท่านั้น อ่านต่อ...

 

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อ่านต่อ...

 

รางวัลผลงานทางวิชาการ

เป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำวิจัยได้นำผลงานไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อ่านต่อ...