แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 - 2562

 

ยุทธศาสตร์       Excellence in research with global and social impact


กลยุทธ์

1. สรร คัดลือก แลคงว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภสูง และธํรงว้ซึ่คุธรรมจริยธรรมทงกรวิจัย

2. มีระริรจัดกาแลระเมินนักวิจัยละ ผงานวิจัย รนันุนสิ่อื้ออำวยต่องานวิจัย ทุกระเดยเฉพาสหวิการ

3. มีผงานวิจัวัตกรมสู่กเพิ่มูลค่า (Value Added) เพื่พัฒนาศัยภการแข่งขังเศกิจ แลอุสารมโดยร่วมกัรัฐแลกชน

4. นัแลส่เสริมให้กิดงวิจัยที่มีคมร่วมมืกับต่างประเทศ

 

 

ยุทธศาสตร์       Excellence in professional services and social engagement

 

ลยุทธ์

1. ส่เสริมให้น่วยงานมีรบริกรทงวิชากร แล/รือวิชาชีที่เป็ตรฐกล ละสร้แทห้น่วย

2. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกเพื่อให้เกิดการบริการทางวิชาการแบบสหวิทยา (Interdisciplinary)

3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่สามารถขับเคลื่อน และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างอย่างมีส่วนร่วม