บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ  Staffs of Research and Academic Services

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์           ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Asst.Prof.Dr. Yodchanan Wongsawat

E-mail     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล          ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Dr. Roonachai Sirovetnukul            Assistant Dean

E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

          

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์       ตำแหน่งที่ปรึกษา

Assoc.Prof.Dr. Duangpun Singkarin                 Consultant

E-mail    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

นางสาวอมรรัตน์ สังข์ธูป                                          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms. Amornrat Sungtoop                                      General Administrative Officer

Tel. +66 (0) 2889 2138 Ext. 6055

Fax. +66 (0) 2441 9731

E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

นางสาวบุญจิรา ศรีหะรัญ                                         ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms. Boonjira Sriharun                                          General Administrative Officer

Tel. +66 (0) 2889 2138 Ext. 6052

Fax. +66 (0) 2441 9731

E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

นางสาวสุพรรษา หวังมีสุข                                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms. Suphansa Wangmeesuk                             General Administrative Officer

Tel. +66 (0) 2889 2138 Ext. 6053

Fax. +66 (0) 2441 9731

E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายวัชรพงศ์ หมีสมุทร                                           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Watcharaphong Meesamut                        General Administrative Officer

Tel. +66 (0) 2889 2138 Ext. 6054

Fax. +66 (0) 2441 9731

E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it