เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
หลักสูตร EA กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.
อ่านต่อ
ปริญญามีไว้เพื่ออะไร
อ่านต่อ
มารู้จัก EA MAHIDOL กันเถอะ!!
อ่านต่อ
Enterprise Architecture (EA) คืออะไร
การดำเนินธุรกิจขององค์กรจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่าง IT กับ business ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวของการใช้ระบบ IT
อ่านต่อ
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร ลักษณะการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ (จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ) ระบบการเรียนการสอน ระบบทวิภาค
อ่านต่อ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้ง แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข ดังนี้
อ่านต่อ

EA Fanpage