Placeholder image

ประวัติและพัฒนาการ

Fact and History

Placeholder image


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ ขีดความามารถ และความพร้อมเปิดสอนสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลกรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้พอเพียงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ปัจจุบันนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งหลักสูตรได้รับรองโดยสภาวิศวกรและสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (หลักสูตรภาคพิเศษ) (Enterprise Architecture Special Program) เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทั้งในสายวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและสายวิชาชีพในลักษณะของการบรูณาการหลากหลายศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้าสื่อสาร และการบริหารจัดการ  

สำหรับบุคลากรและห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีคณาจารย์ 22 คน โดยแบ่งเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน อาจารย์ 6 คน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 8 คน มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้ากว่า 10 ห้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ ตามคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image