รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)

Thailand Quality Award (TQA) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565


Placeholder imageวันที่ 22 มีนาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากร เข้ารับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อองค์กรไทยที่ได้รับรางวัล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

The Dean of the Faculty of Engineering, Mahidol University received the Thailand Quality Class (TQC) award at a ceremony of the 21st Thailand Quality Award (TQA) 2022.

On March 22, 2023. Assoc. Prof. Dr. Jackrit Suthakorn, Dean of the Faculty of Engineering, Mahidol University together with the faculty executive team, department chairs and faculty staff attended an award-giving ceremony of the 21st Thailand Quality Award (TQA) 2022 at Thailand Cultural Centre Hall (TCC), Bangkok. The Thailand Quality Award (TQA) ceremony was organized by the Thailand Productivity Institute (FTPI) and the Network Institute of the Ministry of Industry. Mr. Dhreerayut Varnitshang, Vice Minister for Industry presided over the opening speech and congratulated this year’s award-winning organizations. The Faculty of Engineering, Mahidol University received the Thailand Quality Class (TQC), a prestigious award that is widely recognized and is a sign of excellence in management of an organization that is equal to world standards.

The Thailand Quality Award (TQA) is a part of the 9th Plan of National Economic and Social Development. The Thailand Productivity Institute (FTPI) is the main institution that coordinates with organizations in the public and private sectors in order to publish, support and push all organizations in production and services to reach the criteria of the Thailand Quality Award (TQA) in order to develop management potential. Organizations with world-class practices and performance will be honored with the Thailand Quality Award (TQA). Award-winning organizations will have demonstrated the best practices that led their organizations to success. These are examples for others to follow and achieve the same results. Expanding operations will affect the development of the country's competitiveness so that it is better able to compete in the world trade market.


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image

 

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image