การนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา (pain points)

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา


Placeholder image


23 สิงหาคม 2566

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดให้นักศึกษาจากทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา (pain points) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมิติที่หลากหลายของปัญหา ผ่านการรับฟังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) และได้ฝึกตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจความต้องการ (requirements) ของ stakeholders ที่ชัดเจนขึ้น

การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ต่างกัน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image

 

 

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170

02-8892225

electrical@mahidol.ac.th

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee

 

Placeholder image

 

 

Placeholder image