4-0      วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมหารือสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางพัฒนาไทยไปสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0 ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ...
2016-05-19-09-50-499     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” ประจำปี 2559 โดยมี อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล กล่าวเปิดโครงการ โดยมีว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์...
2016-05-19-09-50-4     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ การเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ...
qn1 qn2 miniee250459 itm18042529 itmEG-tpqi ticon LeaveSystem egdev EE_8_9-59 aw_external CE8_9

เชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) จัดโดย กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร กำหนดปิดรับบทความ/งานวิจัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://times-icon.org/

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า” (MINI-EE) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เริ่มอบรมวันที่ 20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

EG Mahidol Channel

report

egplan62

egplan62

newsis

banner


2.png9.png6.png0.png3.png5.png
Tuesday, 31 May 2016 17:05
actt