news20170720   ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ...
news20170810 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) และผู้ช่วยนักวิจัยจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
news20170804        4 สิงหาคม 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ...
6450-02_r itmEG-tpqi web 20861489_10211110921701949_1027366308_o AW_ aw_external
EG Channel

edu1

EdPEx559

egplan62

sis

egplan62

gf