รายชื่อแยกตามสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชีวการแพทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ,...
thailand-robotics-week-2017 14 ธันวาคม 2560 - Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดฉากอย่างเป็น ทางการแล้ววันนี้ โดยได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด...
กำหนดการแถลงผลวิจัย และพิธีลงนามความร่วมมือเรื่อง ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล...
itmEG-tpqi LogHealth-MOU mini_eng aw_external

Internet

TCAS Engineering Social Responsibility edu1 EdPEx559 egplan62 gf