กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

                  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาระกิจหลักคือ จัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ประกอบกับความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
                  โดยปัจจุบัน กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางรางจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ และ กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาระบบขนส่งทางราง
NEWS

The Cluster of Logistics and Rail Engineering

กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

APPLY
author

ADMISSION การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

author

ADMISSION การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560