กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

                  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาระกิจหลักคือ จัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ประกอบกับความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
                  โดยปัจจุบัน กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางรางจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ และ กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาระบบขนส่งทางราง
NEWS
September 12, 2018

Our contribution to Rail Professional Q3 2018

Dr Anna Fraszczyk, a member of CLARE, have co-authored 2 articles published in Q3 issue of Rail Professional Asia Pacific:...
Read More
September 12, 2018

2 new logistics papers out!

Dr Assadej Vanichchinchai, a member of CLARE, has recently co-published 2 logistics papers with case studies from Thailand: Vanichchinchai and Apirakkhit...
Read More
August 14, 2018

MetroExchange Newsletter #1 is out!

MetroExchange is an industry-academia partnership project co-funded by Newton Fund (UK) and OHEC (TH). The aim of the project is...
Read More
June 25, 2018

A survey on metro station names in Bangkok

Today CLARE is launching an online survey titled: Station naming strategies for Bangkok metro system. If you live in or...
Read More
June 18, 2018

Our contribution to Rail Professional magazine

A new article on rail education and research in Thailand, published in June's issue of Rail Professional Asia Pacific, has...
Read More
June 6, 2018

A new initiative between UCL and MU staff

Talks between University College London (UCL) and MU staff has started to organise a short course on metro performance addressed...
Read More
June 6, 2018

Rail engagement session with engineering students

On Thursday 31st May 2018, CLARE team organised an engagement session for over 20 Stage 3 engineering students interested in...
Read More
May 31, 2018

Meeting with Australia Trade and Investment Commission

On 28th May two CLARE team members, Ass. Prof. Waressara Weerawat and Ass. Prof. Jirapan Liangrokapart met with two representatives...
Read More
May 22, 2018

Railway planning and simulation session with OpenTrack

Dr Daniel Huerlimann, OpenTrack Railway Technology Ltd. and Philip Goetz, Rail Systems Engineering, visited Mahidol University on 21st May 2018...
Read More
May 21, 2018

A new paper on rail liberalisation in Thailand

A new paper on rail liberalisation in Thailand, co-authored by Thanaphon Charanwanitwong, officer at Office of Transport and Traffic Policy and...
Read More
May 21, 2018

MetroExchange project launched

MetroExchange is a new project co-funded by Newton Fund, where four partners, including two universities (Mahidol University/TH and Newcastle University/UK)...
Read More
April 25, 2018

CLARE eNewsletter Q1 2018 is out now!

In Q1 2018 issue of CLARE’s  eNewsletter we look back at activities that took place in quarter one of 2018. We delivered...
Read More
February 1, 2018

การประชุม Kick Off Run Cluster Logistics วันที่ 26 มกราคม 2561

กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม Kick Off Run Cluster Logistics วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยานเรศวร วันที่ 26 มกราคม 2561 การประชุมช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ข้อมูลความเป็นมาของ RUN Office โดย ผู้อำนวยการ RUN...
Read More
January 26, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท Bombardier Transportation

วันที่ 11 ม.ค. 61  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Gregory Enjalbert, Vice President,...
Read More
January 17, 2018

Railway Transportation System Courses

    Download Attach File Here
Read More
December 22, 2017 / ข่าวรับสมัคร

MU GRAD TEST Preparation

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม MU GRAD TEST Preparation เรียน 22 - 26 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/intensive-mu-grad-test-12.php
Read More

The Cluster of Logistics and Rail Engineering

กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

APPLY
author

ADMISSION การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

author

ADMISSION การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560