คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

ภารกิจของกลุ่มสาขาฯ ได้แก่

  1. การดำเนินงานการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. การดำเนินงานการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
  3. ผลิตงานวิจัยสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
  4. บริการวิชาการโครงการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและระบบขนส่งทางราง
  5. ฝึกอบรมหลักสูตรภายใน/ภายนอก

ปัจจุบันกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางรางจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรพิเศษ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ (66) 2889 2138 ต่อ 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2024 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin