การจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)

หลักการและเหตุผล

     นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ สานต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง และปรับปรุงระบบรถไฟขนาดทาง 1 เมตรให้เป็นระบบรถไฟฟ้า (Electrification) เพื่อพัฒนาให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ

     ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานระบบรางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันผู้ผลิตพัฒนาระบบจ่ายไฟและระบบอาณัติสัญญาณที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณในการขนส่งทางรางที่มีเอกภาพ สามารถเชื่อมต่อและทำงานด้วยกันได้ (interoperability)

     กรมขนส่งทางรางจึงดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบขนส่งทางรางขึ้น ในระยะที่ 1 ครอบคลุมโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎหมาย ด้านระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณของระบบการขนส่งทางรางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน (Mainline)

2. เพื่อจัดทำมาตรฐาน กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณของการเดินรถขนส่งทางรางบนโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย

3. เพื่อจัดทำมาตรการกำกับดูแลงานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณของการเดินรถขนส่งทางรางบนโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย

RSS Summary

RSS Summary2

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2024 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin