คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ (ศรีราชา)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน จาก 📍 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ศรีราชา) โดยในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้การต้อนรับ และยังเป็นผู้ให้ความรู้ Machine Learning อย่างง่ายผ่าน Teachable Machine ซึ่งเป็นเซอร์วิส web-based tool ของ Google ที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรนโมเดลอย่างง่าย หรือนำไปใช้เป็นแนวคิดต่อยอดในอนาคต ตลอดจนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อของน้องๆ ในอนาคตอีกด้วย