เรียนรู้ได้มากขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล  เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรภาษาไทย วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • หลักสูตรนานาชาติ B.Eng.(Computer Engineering)
 • หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญาตรีเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรไทยปีละประมาณ 60 คน  และนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติปีละประมาณ 40 คน โดยมีสายการศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ดังนี้

 • วงจรและฮาร์ดแวร์
 • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • การสื่อสาร เครือข่าย และความมั่นคง
 • ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
 • การออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรปริญาโทเปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 30 คน โดยมีสายการศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ดังนี้

 • ระบบสารสนเทศ (Information System)
 • การประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial Application)
 • ความมั่นคงและนิติวิทยาเชิงเลข (Security and Digital Forensics)

ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267

โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Location : No.3 Bldg, 2nd Fl, 6267 room

Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259

Mon – Fri 8:30A.M. – 4:30P.M.

Social Info

สมัครเรียน