ด้วยความมุ่งมั่น

บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม (Asst. Prof. Narit Hnoohom, Ph.D.)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
narit.hno@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6262
More Detail

ดร. สุเมธ ยืนยง (Sumeth Yuenyong, Ph.D.)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
sumeth.yue@mahidol.edu
02 889 2138
More Detail

ผศ.ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล (Asst. Prof. Lalita Narupiyakul, Ph.D.)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
lalita.nar@mahidol.edu
02 889 2138 ต่อ 6253
More Detail

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี (Konlakorn Wongpatikaseree, Ph.D.)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
konlakorn.won@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6254
More Detail

ผศ.ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ (Asst. Prof. Konglit Hunchangsith, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
konglit.hun@mahidol.ac.th
6264
More Detail

อ. ฆนัท พูลสวัสดิ์ (Lect. Kanat Poolsawasd)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
kanat.poo@mahidol.edu
6266
More Detail

ผศ. ธนดล ปริตรานันท์ (Asst. Prof. Thanadol Pritranan)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
thanadol.pri@mahidol.ac.th
6256
More Detail

ดร. นภดล วณิชวรนันท์ (Noppadol Wanichworanant, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
noppadol.wan@mahidol.ac.th
More Detail

ผศ.ดร. มิ่งมานัส ศิวรักษ์ (Asst. Prof. Mingmanas Sivaraksa, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
mingmanas.siv@mahidol.edu
02 889 2138 ต่อ 6265
More Detail

รศ.ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต (Assoc. Prof. Rangsipan Marukatat, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
rangsipan.mar@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6261
More Detail

ผศ.ดร. วศิน สุทธิฉายา (Asst. Prof. Vasin Suttichaya, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
vasin.sut@mahidol.edu
02 889 2138 ต่อ 6255
More Detail

รศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์ (Assoc. Prof. Suratose Tritilanunt, Ph.D)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
suratose.tri@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6258
More Detail

ผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล (Asst. Prof. Tanasanee Phienthrakul, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
tanasanee.phi@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6257
More Detail

ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน (Karin Sumongkayothin, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
karin.sum@mahidol.edu, karin.sum@mahidol.ac.th
02 889 2138
More Detail

ศ.ดร. ไพศาล มุณีสว่าง (Prof. Paisarn Muneesawang, Ph.D.)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02 889 2138
More Detail

เจ้าหน้าที่

นางสาว อภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
apirom.cha@mahidol.edu
02-8892138 ต่อ 6251
More Detail

นางสาว ชื่นสุมน สุขจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chuensumon.suk@mahidol.edu
02-8892138 ต่อ 6259
More Detail

นางสาว พลอยไพลิน เพชรแอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ploypailin.pet@mahidol.ac.th
02-8892138 ต่อ 6267
More Detail

นาย ชิตณัช ธชีพันธ์

นักวิชาการสารสนเทศ
chitanut.tac@mahidol.edu
02-8892138 ต่อ 6268
More Detail

นาย ธีระชัย ทรงประสิทธิ์

นักวิชาการสารสนเทศ
teerachai.son@mahidol.ac.th
02-8892138 ต่อ 6268
More Detail

นาย รังสรรค์ ลักษมีการค้า

นักวิชาการสารสนเทศ
rangsan.lak@mahidol.edu
02-8892138 ต่อ 6268
More Detail

นาย วายุ คำสิงห์

นักวิชาการสารสนเทศ
wayu.kam@mahidol.edu
02-8892138 ต่อ 6268
More Detail

นาง สมหมาย เรียมสันเทียะ

แม่บ้านประจำภาควิชาฯ
sommai.rai@mahidol.ac.th
02-8893138 ต่อ 6251
More Detail

ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267

โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Location : No.3 Bldg, 2nd Fl, 6267 room

Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259

Mon – Fri 8:30A.M. – 4:30P.M.

Social Info

สมัครเรียน