สมัครเข้าเรียน

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยาเขต หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดใหญ่มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียน และประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน และบุคลากรประมาณ 4,000 คน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ที่นี่

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) หรือมาตรฐานทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน                                                                         

ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน                                                                         

งานบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

กว่า 120 ปี เริ่มตั้งแต่ “โรงศิริราชพยาบาล” ในปี 2431 มาสู่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”