สมัครเข้าเรียน

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยาเขต หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดใหญ่มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียน และประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน และบุคลากรประมาณ 4,000 คน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ที่นี่

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) หรือมาตรฐานทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน                                                                         

ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน                                                                         

งานบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All News

ปฏิทินกิจกรรม

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

กว่า 120 ปี เริ่มตั้งแต่ “โรงศิริราชพยาบาล” ในปี 2431 มาสู่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”