วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)

PLO1   มีคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

PLO2   วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

PLO3   มีความรู้ในด้านทฤษฎี หลักสูตร ออกแบบและสร้างนวัตกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน

PLO4   เพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบูรณาการความรู้ต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม

PLO5   สร้างองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดความรู้ผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

PLO6   มีภาวะผู้นำและมีทักษะทางด้านความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกียวข้อง สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

PLO7   บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์