หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคต้น

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* มมศท ๑๐๑การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G* มมศท ๑๐๒สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๒-๒-๕)
G** มมศท ๑๐๓ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G*** ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓๓ (๒-๒-๕)
Cวทคณ ๑๑๕แคลคูลัส๓ (๓-๐-๖)
Cวทฟส ๑๑๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๑ (๐-๓-๑)
Cวทฟส ๑๕๑ฟิสิกส์ทั่วไป ๑๓ (๓-๐-๖)
Cวศคพ ๑๑๑การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์๓ (๒-๓-๕)
Rวศคพ ๑๐๐แนะนำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๑ (๐-๓-๑)
รวม ๑๙ (๑๓-๑๕-๓๒)

ปี 1 ภาคปลาย

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* มมศท ๑๐๑การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G* มมศท ๑๐๒สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๒-๒-๕)
G** มมศท ๑๐๓ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G*** ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)
Cวทคม ๑๑๕เคมีทั่วไป๓ (๓-๐-๖)
Cวทคม ๑๑๘ปฏิบัติการเคมี๑ (๐-๓-๑)
Cวทคณ ๑๖๕สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ๓ (๓-๐-๖)
Cวทฟส ๑๒๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒๑ (๐-๓-๑)
Cวทฟส ๑๕๒ฟิสิกส์ทั่วไป ๒๓ (๒-๓-๕)
Cวศอก ๑๐๑ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน๒ (๑-๓-๓)
Rวศคพ ๑๑๒เทคนิคการเขียนโปรแกรม๓ (๒-๒-๕)
รวม ๒๑ (๑๕-๑๘-๓๕)

ปี 2 ภาคต้น

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* ศศภท ๑๐๐ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร๓ (๒-๒-๕)
Cวศคก ๒๒๐กลศาสตร์วิศวกรรม๓ (๓-๐-๖)
Cวศคพ ๒๐๐คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Cวศคพ ๒๐๑วิยุตคณิต๓ (๓-๐-๖)
Cวศฟฟ ๒๑๓การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๒๐๒วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๒๑๓กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม๓ (๓-๐-๖)
รวม ๒๑ (๒๐-๒-๔๑)

ปี 2 ภาคปลาย

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Gวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์๒ (๒-๐-๔)
G* ศศภท ๑๐๐ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร๓ (๒-๒-๕)
Gวศฟฟ ๒๐๔สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม๓ (๓-๐-๖)
Gวศฟฟ ๒๔๐อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม๓ (๓-๐-๖)
Gวศฟฟ ๒๔๑ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม๑ (๐-๓-๑)
Rวศคพ ๒๐๓วิธีการทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล๒ (๒-๐-๔)
Rวศคพ ๒๒๑โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๒๓๑การออกแบบวงจรดิจิทัล๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๒๓๒ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล๑ (๐-๓-๑)
Rวศคพ ๒๕๒การเขียนโปรแกรมระบบ๓ (๓-๐-๖)
รวม ๒๑ (๑๙-๖-๔๐)

ปี 3 ภาคต้น

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์๒ (๒-๐-๔)
Gวศคร ๓๐๐ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร๑ (๑-๐-๒)
Rวศคพ ๓๒๑ระบบฐานข้อมูล๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๓๓สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๓๔ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๔๑วิศวกรรมซอฟต์แวร์๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๗๑สัญญาณและระบบ๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๗๒การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
รวม ๒๑ (๒๑-๐-๔๒)

ปี 3 ภาคปลาย

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Gวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา๒ (๒-๐-๔)
Rวศคพ ๓๓๒ระบบฝังตัว๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๔๓การออกแบบซอฟต์แวร์๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๕๑ระบบปฏิบัติการ๓ (๓-๐-๖)
Rวศคพ ๓๙๒สัมมนาโครงงาน ๑๑ (๐-๓-๑)
Eวศคพ/วศฟฟวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Eวศคพวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๙ (๑๘-๓-๓๗)

ปี 3 ภาคฤดูร้อน

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Tวศคพ ๓๙๐การฝึกงานทางวิศวกรรม๑ (๐-๑๖-๑)
รวม ๑ (๐-๑๖-๑)

ปี 4 ภาคต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกงาน

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Rวศคพ ๔๙๐สัมมนาโครงงาน ๒๑ (๐-๓-๑)
Eวศคพวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Eวศคพวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๐ (๙-๓-๑๙)

ปี 4 ภาคต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกสหกิจศึกษา

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Rวศคพ ๔๙๓สหกิจศึกษา๘ (๐-๔๐-๘)
รวม ๘ (๐-๔๐-๘)

ปี 4 ภาคต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Rวศคพ ๔๙๐สัมมนาโครงงาน ๒๑ (๐-๓-๑)
Eวศคพวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Eวศคพวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
Eวศคพ ๖xxวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๓ (๑๒-๓-๒๕)

ปี 4 ภาคปลาย

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* วศอก ๓๓๕การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ๓ (๓-๐-๖)
R* วศคพ ๔๙๕โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๐-๙-๓)

ปี 4 ภาคปลาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกงาน

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ (๖-๙-๑๕)

ปี 4 ภาคปลาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกสหกิจศึกษา

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ (๙-๙-๒๑)

ปี 4 ภาคปลาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
Fวิชาเลือกเสรี๓ (๓-๐-๖)
Eวศคพ ๖๐๒วิทยาระเบียบวิธีการวิจัย๒ (๒-๐-๔)
Eวศคพ ๖xxวิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๔ (๑๑-๙-๒๕)

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชาแกน

วทคม    ๑๑๕     เคมีทั่วไป                                                                                                            ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวสารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี

วทคม    ๑๑๘     ปฏิบัติการเคมี                                                                                                     ๑ (๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณและการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย

วทคณ  ๑๑๕     แคลคูลัส                                                                                                             ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขแคลคูลัสของฟังก์ชันค่า จริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ

วทคณ  ๑๖๕     สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                                       ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ สมการอันดับสองสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์

วทฟส    ๑๑๐     ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                                                               ๑(๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกำลังศึกษา

วทฟส    ๑๒๐     ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒                                                                                               ๑(๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ

วทฟส ๑๕๒)

วทฟส    ๑๕๑      ฟิสิกส์ทั่วไป๑                                                                                                        (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกลิ้ง และการหมุนส่าย การแกว่งกวัดอย่างง่าย การแกว่ง กวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดันและเรโซแนนซ์ คลื่นกล ฟังก์ชันคลื่น คลื่นบนเส้นเชือก คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง และความ ดังของเสียง ความดันในของไหล แรงตึงผิว สายกระแส สมการแบร์นูลลีความหนืด และกฎของพ้อยส์ซิล ความร้อน และอุณหภูมิการเก็บความร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบแก๊สอุดมคติ กฎข้อที่ ๑ ของเทอร์โมไดนามิกส์ เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องทาความเย็น เอ็นโทรปี และกฎข้อที่ ๒ กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้นและกฎข้อที่ ๓ สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก สมการบีโอต์-ซาวารต์ กฎ ของแอมแปร์ การเหนี่ยวนำ กฎของฟาราเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนำ ตัวเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สมการ แม็กซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วทฟส    ๑๕๒     ฟิสิกส์ทั่วไป๒                                                                                                     ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของแสง โพลาไรเซชัน หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของแสงสะท้อนและแสงหักเห เลนส์และเครื่องมือเชิงแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลักสัมพัทธภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ อัตราเร็วเชิง สัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างคลื่นอนุภาค กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮเซ็นแบร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม และสปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน าเลเซอร์และเมเซอร์ เทคโนโลยีนาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน า ธรรมชาติของนิวเคลียส แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัว รังสี นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์การตรวจวัดรังสีและการปูองกัน นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน

วศอก    ๑๐๑     ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน                                                                                   ๒ (๑-๓-๓)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานการปรับแต่ง ความปลอดภัยในการดำเนินงานการปรับแต่ง

วศฟฟ   ๒๑๓     การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา                                                                                        ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วทฟส ๑๕๒ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

องค์ประกอบของวงจร วงจรตัวต้านทาน กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรแบบปม การวิเคราะห์วงจร แบบเมช การแปลงแหล่งจ่าย การวงเคราะห์วงจรแบบหลายแหล่งจ่าย ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คุณสมบัติของ ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง วงจรไฟฟ้าอันดับสอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แผนภาพเฟสเซอร์ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ การแก้ตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส วงจรขยายสัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี่

วศฟฟ   ๒๔๐     อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                                                        ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศฟฟ ๒๑๓ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกระแสแรงดันและคุณสมบัติทางความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และ ออกแบบวงจร ไดโอด บีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส ทรานซิสเตอร์ การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยาย สัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์ วงจรขยายเชิงดำเนินการและการประยุกต์ใช้งาน หน่วยจ่ายกาลังไฟฟ้า

วศฟฟ   ๒๔๑     ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                                          ๑ (๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาร่วม: วศฟฟ ๒๔๐ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าต่างๆตามรายวิชา ตามหัวข้อในรายวิชา วศฟฟ ๒๔๐

วศคก    ๒๒๐     กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                                              ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

สถิตยศาสตร์ ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์ขั้นแนะนำ

วศคพ    ๑๑๑     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                              ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนะนำหลักการคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบ ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) แนะน าการออกแบบและการ สร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ คำสั่งวนซ้ำและคาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะ แบบบูล โครงสร้างแถวลำดับ และโครงสร้างระเบียน

*วศคพ ๒๐๐     คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                              ๓ (๓-๐- ๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส และ วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น คณิตศาสตร์อนุมาน ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบ อนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรต ปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพื้นที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์ ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม

วศคพ    ๒๐๑     วิยุตคณิต                                                                                                            ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี

ตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซตเบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นลำดับและอนุกรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเรียกซ้ำ ทฤษฎีจำนวน การนับ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้

 

๒. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

 

*วศคพ ๑๐๐     แนะนำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                ๑(๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี

แนะนำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีโอเพ่น ซอร์ส: ลีนุกซ์ มูลฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม ประยุกต์ทางด้านการจัดการเอกสาร

วศคพ    ๑๑๒     เทคนิคการเขียนโปรแกรม                                                                                     ๓(๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

เทคนิคการเขียนโปรแกรมและแนวคิด เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การป้องกัน จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ การแก้จุดบกพร่อง การทดสอบและการบำรุงรักษารหัสต้นทาง ขอบข่าย/อายุขัยของตัว แปร การเรียกซ้ำ ตัวชี้ พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล:รายการโยง ต้นไม้ฐานสอง สแต็ค คิว การกำหนดสาระสำคัญของ ข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การจัดการความผิดพลาด และแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

วศคพ    ๒๐๒     วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์                                                                                ๓ (๓-๐-๖)

EGCO  202      Numerical Methods and Applications วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

หลักการทั่วไปของการคำนวณเชิงตัวเลข การประมาณความแม่นในการคำนวณเชิงตัวเลข รากของฟังก์ชัน พหุนามและไม่เชิงเส้น ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ ผล เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การปรับเส้นโค้งและการประมาณฟังก์ชันการประยุกต์วิธีเชิงตัวเลข สำหรับปัญหาด้านวิศวกรรม

*วศคพ ๒๐๓     วิธีการทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                               ๒ (๒-๐-๔)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

เครื่องมือเพื่อช่วยในการคำนวณทางสถิติ การออกแบบการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับและ นำเสนอ สถิติพรรณา ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการกระจายตัวแบบปกติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ สมมติฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ความถี่วิธีไม่มีพารามิเตอร์

วศคพ    ๒๑๓     กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม                                                                         ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

แนะนำกระบวนทัศน์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมและภาษาโปรแกรม แนวคิดมูลฐานการเขียนโปรแกรม: ชนิดของข้อมูล คำสั่งโปรแกรมพื้นฐานฟังก์ชัน การจัดการหน่วยความจำการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียน โปรแกรมแบบพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงหน้าที่

วศคพ    ๒๒๑     โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                                                               ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี แบบชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น:รายการโยง กองซ้อน คิว โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น: ต้นไม้ ตารางแฮช กราฟ ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับและการค้นหา การเรียกซ้ำการ แบ่งแยกและเอาชนะกำหนดการพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ แนะนำเอ็นพีคอมพลีต

วศคพ    ๒๓๑     การออกแบบวงจรดิจิทัล                                                                                       ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การออกแบบวงจรดิจิทัล ประตูสัญญาณพื้นฐาน พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม (เช่น ตัว ถอดรหัส ตัวเข้ารหัส อุปกรณ์สหสัญญาณ และวงจรเปรียบเทียบ) การลดทอนทางตรรกะ ระบบจำนวน รหัสฐานสอง ฟลิปฟล็อปและเรจิสเตอร์ วงจรนับ การออกแบบวงจรประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ตัวแปลงแอนะล็อกเป็น ดิจิทัล และตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การจัดระบบหน่วยความจำ

วศคพ    ๒๓๒     ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล                                                                         ๑ (๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัลตามรายวิชา วศคพ ๒๓๑ : แนะนำปฏิบัติการระบบดิจิทัล การ ดำเนินการประตูสัญญาณเบื้องต้น  พีชคณิตบูลีนการออกแบบวงจรบวกและวงจรลบ วงจรเข้ารหัสและวงจร ถอดรหัส วงจรอุปกรณ์สหสัญญาณและวงจรอุปกรณ์รับแยกสัญญาณ การออกแบบวงจรเชิงลำดับ

วศคพ    ๒๕๒     การเขียนโปรแกรมระบบ                                                                                       ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนวคิดเบื้องต้นของการโปรแกรมระบบ แนวคิดมูลฐานในการจัดการโพรเซส การทำงานควบคู่กันและการ สื่อสารระหว่างกัน การส่งสัญญาณ เส้นการทำงาน การประสานเวลาของเส้นการทำงาน เซมาฟอร์ และการสื่อสาร ระหว่างโพรเซส ทั้งแบบเชื่อมโยง และไร้การเชื่อมโยง

วศคพ    ๓๒๑     ระบบฐานข้อมูล                                                                                                   ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน

แบบจำลองข้อมูลแบบเอนทิตี-ความสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ และเชิงกายภาพ ภาษาสอบถาม การขึ้นต่อกันของข้อมูลและการทำให้เป็นบรรทัดฐาน รายการเปลี่ยนแปลง การกู้ ความขัดข้อง การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคงของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

วศคพ    ๓๓๒     ระบบฝังตัว                                                                                                         ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:ไม่มี

ออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบฝังตัว (เช่น เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล เครื่องปลายทาง รายการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม) ตัวประมวลผล ชิพเซต ชนิดของบัส และอุปกรณ์ รับเข้า/ส่งออกสำหรับระบบฝังตัวไฮเอนด์ ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว โปรแกรมขับอุปกรณ์และการประยุกต์สำหรับ ระบบฝังตัว การปรับแต่งอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมตรรกได้ (ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ) ด้วยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) เพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในหลายด้าน

วศคพ    ๓๓๓     สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                    ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรตรรกะ การทำงานและการออกแบบส่วนประกอบ ระดับเรจิสเตอร์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาณนาฬิกา การออกแบบวิถี ข้อมูล การออกแบบหน่วยควบคุมโดยใช้ไมโครโปรแกรม (สถาปัตยกรรมแบบซีไอเอสซี) และแบบใช้วงจรตรรกะ (สถาปัตยกรรมแบบริสก์) การทำงานของคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถาปัตยกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายท่อ ของคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจำหลักการและการทำงานของหน่วยความจำแคช การออกแบบระบบรับเข้า ส่งออก การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนานหลักมูล สถาปัตยกรรมสำหรับประมวลผลแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอสดี เอสไอเอ็มดี เอ็มไอเอสดี และเอ็มไอเอ็มดี การทนต่อความผิดพร่อง

*วศคพ ๓๓๔     ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน                                                                    ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และชุดของคาสั่งเครื่อง วิธีการกำหนดเลขที่อยู่ ภาษาแอสเซมบลี การต่อประสานหน่วยความจำการขัดจังหวะและการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง การต่อประสานหน่วยนำเข้าและส่งออก การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์เพื่อการต่อประสานกับการสร้างโปรแกรมและ การประยุกต์

วศคพ    ๓๔๑     วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                                              ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

วัฏจักรชีวิตของซอฟต์แวร์  ความต้องการและข้อกำหนด   การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  การจัด กำหนดการ การพัฒนา การสร้าง การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิง วัตถุ  การนำซอฟต์แวร์มาใช้ซ้ำ  การทำเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์    กรณีศึกษา ต่างๆ ของระบบซอฟต์แวร์ในท้องตลาด

*วศคพ ๓๔๓     การออกแบบซอฟต์แวร์                                                                                         ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:ไม่มี

แนะนำกระบวนทัศน์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ หลักการมูลฐานของการออกแบบซอฟต์แวร์ ความต้องการ ของระบบและซอฟต์แวร์ เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ แบบจำลอง กระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิส การจัดการโครงการซอฟร์แวร์

วศคพ    ๓๕๑     ระบบปฏิบัติการ                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน แนวคิดร่วมสมัยของระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ สายโยงใย การจัดกำหนดการของหน่วยประมวลผลกลาง นิยามและรายละเอียดของกระบวนการที่ท างานร่วมประสานกันการจัดการทรัพยากรระบบ การ จัดการภาวะติดตาย การจัดการและการออกแบบหน่วยความจ าหลัก การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดการ หน่วยความจำช่วย ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบป้องกันและความมั่นคง แนะนำระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

วศคพ    ๓๗๑     สัญญาณและระบบ                                                                                               ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ระบบเชิงเส้นวิยุต สัญญาณวิยุต กระบวนการและทฤษฎีบทการชักตัวอย่าง สมการเชิงผลต่างเชิงเส้น ผลการ แปลงฟูเรียร์ในเวลาวิยุต (ดีทีเอฟที) ผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (เอฟเอฟที) ผลการแปลงสัญญาณวิยุต ลาปลาซและ แซต และการแปลงผกผัน ฟังก์ชันการถ่ายโอนพัลส์ การส่งจากระนาบเอสไประนาบแซต เฟสเสถียรภาพและต่ำสุด ความเชื่อถือได้เชิงกายภาพของเอช(แซต) การออกแบบตัวกรองดิจิทัล โครงสร้างของระบบเวลาวิยุต และ กระบวนการสโทแคสติก ข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ดีเอสพีที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ เช่น เท็กซัสอินสตรูเมนต์  อุปกรณ์แอนะล็อก หรือโมโตโรลา

วศคพ    ๓๗๒     การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                              ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนะนำการสื่อสารข้อมูล ทอพอโลยีของเครือข่าย แบบจำลองของโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี อีเทอร์เน็ตหลักมูล หลักการของลำดับชั้นกายภาพหลักการของการส่งข้อมูลและเกณฑ์วิธีการควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลการสลับ วงจรและการสลับกลุ่มข้อมูล หลักการของลำดับชั้นการขนส่งหลักการของลำดับชั้นเครือข่าย การจัดเส้นทางหลักมูล และเกณฑ์วิธีเกณฑ์วิธีของทีซีพี/ไอพีและการกำหนดเลขที่อยู่ไอพี ลำดับชั้นโปรแกรมประยุกต์และเครือข่ายไร้สาย

วศคพ    ๓๙๒     สัมมนาโครงงาน๑                                                                                               ๑(๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การสัมมนาและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การแนะแนวของอาจารย์ในภาควิชา แนะนำระเบียบวิธีการทำวิจัย การสร้างกรณีทดลองอย่างง่าย เพื่อนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศคพ    ๔๙๐     สัมมนาโครงงาน๒                                                                                               ๑(๐-๓-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๙๒

เขียนข้อเสนอโครงงานในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อวิจัยเพิ่มเติมและทำให้เกิดผลในวิชาโครงงานรวบ ยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศคพ    ๔๙๕     โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                   ๓ (๐-๙-๓)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๙๒

โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งรวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร มาพัฒนา เป็นชิ้นงาน และควบคุมโดยอาจารย์ในภาควิชา โครงงานต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเมื่อทำโครงงานเสร็จ

๓. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก             ฝึกงาน  ๑๒ หน่วยกิต / สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต / พิสิฐวิธาน ๒๐ หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านเครือข่ายและความมั่นคง

วศคพ    ๓๗๕     เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย๑                                                                                ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ลักษณะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของเทคโนโลยีการจัดเส้นทางและการสลับเส้นทาง รวมถึงแบบจำลองระหว่าง เครือข่าย โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการจัดเส้นทาง เทคโนโลยีการสลับ เครือข่ายเฉพาะที่เสมือน เครือข่าย บริเวณกว้าง การจัดการปริมาณการใช้ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

วศคพ    ๔๗๕     เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย๒                                                                                ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑

ลักษณะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของเทคโนโลยีการจัดเส้นทางและการสลับเส้นทางขั้นสูง รวมถึงการกำหนด เลขที่อยู่โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การจัดเส้นทางขั้นสูง การจัดเส้นทางแบบแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม ไอพีรุ่น ๖ แนวคิดต้นไม้แบบทอดข้ามขั้นสูง การจัดเส้นทางระหว่างเครือข่ายเฉพาะที่เสมือนเทคโนโลยีส่วนซ้ำสำรองเกตเวย์ การเข้าถึงลูกข่ายแบบไร้สาย แนวคิดเรื่องเสียงบนไอพี และ ความมั่นคงในเครือข่ายสลับเส้นทาง การฝึกปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการ

วศคพ    ๔๗๖     วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือข่าย                                                               ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนะนำทฤษฎีและกลวิธีพื้นฐานในวิทยาการรหัสลับ การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร กลวิธีการ วิเคราะห์การเข้ารหัสและถอดรหัส ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การข่มขู่ความมั่นคงและภาวะเสี่ยงสูง กลไก การพิสูจน์ตัวจริง แผนการระบุตัวตน ความมั่นคงในระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจหา การบุกรุก

วศคพ    ๔๗๗     การทดสอบการเจาะระบบและการป้องกัน                                                                ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการทดสอบการเจาะระบบ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงสูงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครื่องมือเพื่อการทดสอบการเจาะระบบ จริยธรรมของกระบวนการทดสอบการเจาะระบบ การสรุปและรายงานผล การทดสอบการเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบระบบป้องกันเพื่ออารักขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาวะเสี่ยงสูง

วศคพ    ๔๗๘     นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะนำ                                                                                      ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนะนำพื้นฐานนิติวิทยาดิจิทัล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนข้อมูลจากระบบปฏิบัติการเช่นวินโดวส์ และยูนิกซ์ หน่วยเก็บระบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการใช้เครือข่าย การวิเคราะห์และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เครื่องมือนิติวิทยาดิจิทัล

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการประมวลผลภาษาและข้อมูล

วศคพ    ๔๐๔     ทฤษฎีการคานวณ                                                                                               ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณิต

แนะนำโครงสร้างของภาษาและลักษณะเฉพาะของภาษาต่างๆ: ภาษารูปนัย ภาษาปรกติและภาษาไม่ปรกติ ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบทและภาษาไม่พึ่งบริบท    อธิบายลักษณะเฉพาะของเครื่องสถานะแบบต่างๆ ที่ใช้ในการ ตรวจสอบความเป็นสมาชิกในภาษา: เครื่องสถานะจำกัด ตัวแปรสัญญาณ, เครื่องแปลงสถานะ เครื่องสถานะจำกัด เชิงไม่กำหนด เครื่องสถานะแบบกดลง เครื่องทัวริง   ทฤษฎีการคำนวณขั้นสูง: ทฤษฎีบทของคลีน ภาษานับได้เรียกซ้ำ ปัญหาการตัดสินใจ

วศคพ    ๔๒๕     การทำเหมืองข้อมูล                                                                                             ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล และการแปลงข้อมูล การจัด กลุ่ม การวิเคราะห์การเชื่อมโยง การจำแนกและการจำแนกแบบรวม ตัววัดและการประเมิน คลังข้อมูล การ ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) ผลกระทบของการทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้ม การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล

วศคพ    ๔๖๖     การจัดการข้อมูลปริมาณมาก                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ทฤษฎี และวิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก การกระจายตัวในการจัดการข้อมูล ปริมาณมาก การวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ ข้อมูลปริมาณมาก

วศคพ    ๔๖๗     การประมวลภาษาธรรมชาติและคาพูด                                                                   ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศภาษา และสมบัติทางการคำนวณพื้นฐานของภาษาธรรมชาติ การประมวลผลทางหน่วยค า การประมวลผลทางวากยสัมพันธ์ และการประมวลผลทางความหมายจากทัศนมิติทาง ภาษาและทัศนมิติขั้นตอนวิธี เทคนิคเชิงปริมาณสมัยใหม่ในการประมวลภาษาธรรมชาติ การใช้แบบจำลองทางสถิติ ขนาดใหญ่สำหรับระบบการได้มาและการแทน

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาพและการมองเห็น

วศคพ    ๓๐๑     เรขภาพคอมพิวเตอร์                                                                                            ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักการของเรขภาพคอมพิวเตอร์ ระบบและแบบจำลองเรขภาพ การเขียนโปรแกรมเรขภาพ อุปกรณ์เรข ภาพและการควบคุม แบบจำลองของสี วัตถุเรขาคณิตและการแปลง ทรรศนะ แสงเงา ส่วนตัด และการลบพื้นผิวที่ถูก บดบัง

วศคพ    ๔๘๖     การประมวลผลภาพ                                                                                             ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

ระบบประมวลผลภาพ การรับรู้ทางวิทัศน์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาพ การชักตัวอย่างและ การแจงหน่วย การแปลงภาพ สังวัตนาการและสหสัมพันธ์ของผลการแปลงฟูเรียร์ การเพิ่มสมรรถนะภาพ การทำให้ ฮิสโทแกรมเท่ากัน การปรับเรียบภาพ การปรับภาพให้คม แบบจำลองภาพสาทิสสัณฐาน

วศคพ    ๔๘๗     คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                                               ๓(๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนะน าการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์    การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ขั้น พื้นฐาน การแปลงเรขาคณิตในสามมิติ การเกิดภาพสเตอริโอ เพอสเปกทีฟของกล้อง การปรับเทียบกล้อง แบบจำลอง การเกิดภาพจากกล้อง การซ้อนทับภาพ การแปลงเวฟเล็ท การสร้างแบบจ าลองสามมิติ การแบ่งส่วนภาพ การค้นหา ลักษณะเด่นและจับคู่ การรู้จำใบหน้า การรู้จำวัตถุ การปรับขนาดแบบรักษาข้อมูลภายในภาพ

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบและสัญญาณ

วศคพ    ๔๐๕     เมคคาทรอนิกส์                                                                                                    ๓(๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:ไม่มี

ระบบเมคคาทรอนิกส์เป็นการบูรณาการความรู้วิศวกรรมศาสตร์ด้านเครื่องกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ ระบบควบคุม  อุปกรณ์ด้านเมคคาทรอนิกส์เช่น จานบันทึกแบบแข็ง หรืออุปกรณ์อื่นๆ  การปฏิบัติการหรือทำชิ้นงาน  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย้อนกลับ  การขยายกำลังสัญญาณ ตรรกะดิจิทัล การต่อประสานตัวเข้ารหัส  และการ ควบคุมมอเตอร์ เซ็นเซอร์ การควบคุมแบบทันที

วศคพ    ๔๖๑     ปัญญาประดิษฐ์                                                                                                   ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหาการแทนความรู้ ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การ อนุมานในตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การวางแผน ระบบเหตุผลโดยใช้ความน่าจะเป็น โปรล็อกขั้นแนะน าการประมวล ภาษาธรรมชาติ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

วศคพ    ๔๖๓     การรู้จาแบบ                                                                                                       ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

การประมวลก่อนเพื่อการรู้จำข้อมูล การแยกลักษณะเด่น การจำแนกหรือเทคนิคเชิงเส้นเพื่อการรู้จำเทคนิค อิงพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ ตัวจาแนกแบบเบส์ วิธี โครงข่ายงานระบบประสาท วิธีลูกผสมเทคนิคการเรียนรู้ การประยุกต์การรู้จำ

วศคพ    ๔๖๕     เซตคลุมเครือและโครงข่ายงานระบบประสาท                                                           ๓ (๓-๐-๖) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

หลักการเบื้องต้นของตรรกศาสตร์คลุมเครือ จำนวนคลุมเครือ เซตคลุมเครือ ความสัมพันธ์แบบคลุมเครือ กฎคลุมเครือและการหาเหตุผลแบบคลุมเครือ ระบบอนุมานคลุมเครือ การออกแบบระบบคลุมเครือ โครงสร้างและ ลักษณะเฉพาะของโครงข่ายงานระบบประสาทเทียมต่างๆ การเรียนรู้แบบมีผู้แนะนำและแบบไม่มีผู้แนะนำ การ จำแนกประเภท การประยุกต์ใช้เทคนิคคลุมเครือและโครงข่ายเซลประสาทในงานวิศวกรรม

วศคพ    ๔๓๑     อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

สถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง เทคโนโลยี ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง   มาตราฐานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง   การนำความรู้ที่ได้นำมาสร้างระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการเขียนโปรแกรมประยุกต์

วศคพ    ๔๒๖     สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ                                                                  ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล

แนวคิดหลักมูลของการพัฒนางานประยุกต์เว็บจากทัศนมิติการบริการ เทคโนโลยีภาษาเอกซ์เอ็มแอลและ เอชทีเอ็มแอล หลักการหลักมูลของสถาปัตยกรรม กระบวนการและส่วนย่อยของงานประยุกต์บนเว็บ การพัฒนางาน ประยุกต์บริการเว็บ งานประยุกต์เคลื่อนที่ เช่น ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์และเครือข่ายทางสังคม

วศคพ    ๔๒๗     การเขียนโปรแกรมเว็บ                                                                                          ๓(๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ระบบฐานข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลกึ่งโครงสร้างสำหรับเว็บ (เช่น เอกซ์เอ็มแอล) การจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้าง ภาษาสอบถาม ที่เกี่ยวข้องและระบบสอบถามสำหรับข้อมูลเว็บ กระบวนการสอบถามและการทำให้เหมาะที่สุดของข้อมูลกึ่ง โครงสร้างและข้อมูลจากแหล่งกำเนิดแบบกระจายหลายแหล่ง  การบูรณาการข้อมูลในเว็บ  คลังสินค้าของข้อมูลเว็บการส่งจากเครื่องบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงอ็อบเจกต์ไปเป็นข้อมูลเว็บ  อภิปรายงานประยุกต์บนเว็บ รูปแบบใหม่ที่เน้นข้อมูล เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดดิจิทัล และการศึกษาทางไกล ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลเว็บ

วศคพ    ๔๒๘     การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่                                                                        ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่หลักมูล แนวคิดของเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ พื้นฐานการเขียน โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การควบคุมเครื่องรับรู้ ระยะไกล ระบบบริการเว็บเคลื่อนที่ พัฒนาต้นแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยบริการประกาศ

วศคพ    ๔๕๑     การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างเอกสารเชิงวัตถุหลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรม แบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เว็บบนกลุ่มเมฆ ระบบบริการเว็บแบบกลุ่มเมฆ แบบจำลองการบริการ บนกลุ่มเทคโนโลยีเสมือนสำหรับประมวลผลแบบการกลุ่มเมฆ บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน/ขั้นสูง

วศคพ    ๓๘๐-๓๘๙ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(…)                                                           ๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยภาควิชาอาจเปิดสอนเอง หรืออาจเสนอ ให้ภาควิชาอื่นเปิดสอนเป็นวิชาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา อนึ่งต้องระบุชื่อวิชาในวงเล็บด้วย

วศคพ    ๓๙๓-๓๙๙ หัวข้อพิเศษวิศวกรรมคอมพิวเตอร์…)                                                                      ๓ (๒-๒-๕)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยภาควิชาอาจเปิดสอนเอง หรืออาจเสนอ ให้ภาควิชาอื่นเปิดสอนเป็นวิชาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา อนึ่งต้องระบุชื่อวิชาในวงเล็บด้วย

 

๔. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                    ฝึกงาน, พิสิฐวิธาน ๑ หน่วยกิต / สหกิจศึกษา ๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วศคพ    ๓๙๐     การฝึกงานทางวิศวกรรม                                                                                     ๑(๐-๑๖-๑)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่มีการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมหรืองานประมวลผล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำรายงานเสนอ ต่อภาควิชารวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจากโรงงานหรือหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินผลจะให้เกรด เป็นพอใจ (“S”) หรือไม่พอใจ (“U”)

วศคพ    ๔๙๓     สหกิจศึกษา                                                                                                      ๘ (๐-๔๐-๘)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี

บูรณาการและดัดแปลงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในชั้นเรียน เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงใน สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ เพิ่มพูนประสบการณ์การท างานและการทำงานเป็นทีมภายใต้การดูแลของ พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การทำงานเมื่อ สำเร็จการศึกษา การประเมินผลจะให้เกรดเป็นพอใจ (“S”) หรือไม่พอใจ (“U”)

 

ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267

โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Location : No.3 Bldg, 2nd Fl, 6267 room

Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259

Mon – Fri 8:30A.M. – 4:30P.M.

Social Info

สมัครเรียน