หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคต้น

หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* มมศท ๑๐๑การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G* มมศท ๑๐๒สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๒-๒-๕)
G** มมศท ๑๐๓ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G*** ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓๓ (๒-๒-๕)
Cวทคณ ๑๑๕แคลคูลัส๓ (๓-๐-๖)
Cวทฟส ๑๑๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๑ (๐-๓-๑)
Cวทฟส ๑๕๑ฟิสิกส์ทั่วไป ๑๓ (๓-๐-๖)
Cวศคพ ๑๑๑การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์๓ (๒-๓-๕)
Rวศคพ ๑๐๐แนะนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๑ (๐-๓-๑)
รวม ๑๙ (๑๓-๑๕-๓๒)
 
ปี 1 ภาคปลาย
 
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
G* มมศท ๑๐๒สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๒-๒-๕)
Cวทคณ ๑๖๕สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ๓ (๓-๐-๖)
G** มมศท ๑๐๓ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
G*** ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)
Cวทฟส ๑๕๒ฟิสิกส์ทั่วไป ๒๓ (๒-๓-๕)
Cวศอก ๑๐๑ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน๒ (๑-๓-๓)
Cวทฟส ๑๒๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒๑ (๐-๓-๑)
Cวทคม ๑๑๘ปฏิบัติการเคมี๑ (๐-๓-๑)
Rวศคพ ๑๑๒เทคนิคการเขียนโปรแกรม๓ (๒-๒-๕)
Cวทคม ๑๑๕เคมีทั่วไป๓ (๓-๐-๖)
G* มมศท ๑๐๑การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓)
รวม ๒๑ (๑๕-๑๘-๓๕)
 
ปี 2 ภาคต้น
 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 201 Discrete Mathematics 3 (3-0-6)
EGCO 212 Programming Techniques 3 (2-2-5)
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 3 (3-0-6)
EGID 200 Engineering Mathematics 3 (3-0-6)
EGME 220 Engineering Mechanics 3 (3-0-6)
EGIE 103 Engineering Materials 3 (3-0-6)
    18(17-2-35)

ปี 2 ภาคปลาย

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 202 Numerical Methods and Applications 3 (3-0-6)
EGCO 221 Data Structures and Algorithms 3 (3-0-6)
EGCO 231 Digital Circuit Design 3 (3-0-6)
EGCO 232 Digital Circuit Design Lab 1 (0-3-1)
EGCO 252 System Programming 3 (3-0-6)
EGEE 240 Engineering Electronics 3 (3-0-6)
EGEE 241 Engineering Electronics Lab 1 (0-3-1)
EGEE 200 Probability and Random Variables 3 (3-0-6)
    20 (18-6-38)

ปี 3 ภาคต้น

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 312 Professional Practice I 1 (0-3-1)
EGCO 314 Programming Paradigms 3 (3-0-6)
EGCO 321 Database Systems 3 (3-0-6)
EGCO 331 Introduction to IC Design 3 (3-0-6)
EGCO 333 Computer Architecture 3 (3-0-6)
EGCO 371 Signals and Systems 3 (3-0-6)
EGID 300 Philosophy, Ethics & Laws for Engineers 1 (1-0-2)
    17 (16-3-33)

ปี 3 ภาคปลาย

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 313 Professional Practice II 1 (0-3-1)
EGCO 332 Embedded Systems 3 (3-0-6)
EGCO 341 Software Engineering 3 (3-0-6)
EGCO 351 Operating Systems 3 (3-0-6)
EGCO 372 Data Communication and Computer Networks 3 (3-0-6)
General Ed. Elective:Social Science 2(2-0-4)
General Ed. Elective:Social Science (Physical Ed/Music) 1(0-2-1)
EGID/AREN Elective (Language) 3 (3-0-6)
    19(17-5-36)

ปี 3 ภาคฤดูร้อน

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 390 Engineering Training 0 (0-35-10)
    0 (0-35-10)

ปี 4 ภาคต้น

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting 3 (3-0-6)
EGCO 491 Project Seminar 1 (0-3-1)
EGCO/EGEE EngineeringElective 3 (3-0-6)
EGCO/EGEE Engineering Elective 3 (3-0-6)
  FreeElective 3 (3-0-6)
    13 (12-3-25)

ปี 4 ภาคปลาย

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
EGCO 492 Computer Engineering Project 3 (0-9-3)
EGCO/EGEE EngineeringElective 3 (3-0-6)
EGCO/EGEE Engineering Elective 3 (3-0-6)
  Free Elective 3 (3-0-6)
    12 (9-9-21)

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชาแกน

SCCH113 General Chemistry 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Principles of atomic structure, electron configuration, periodic table, chemical bonding, compound formation and their properties, properties of metals and semi-metals, states of matter and phase change, chemical thermodynamics, chemical kinetics and chemical equilibrium.

SCCH118 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

Prerequisite: None
General techniques in chemistry, simple qualitative and quantitative analysis, some experiments that are related to lectures.

SCMA115 Calculus 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Limit, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions, applications of derivatives, indeterminate forms, techniques of integration, introduction to line integrals; improper integrals, application of integration, numerical differentiation and integration, calculus of real-valued functions of several variables, algebra of vectors in three-dimensional spaces, calculus of vector-valued functions and applications, lines, planes and surfaces in three-dimensional spaces.

SCMA165 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order differential equations, nonlinear differential equations, applications of first order equations, linear second order differential equations, applications of second order equations, higher order differential equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, numerical methods for solving linear algebraic problems, application in science and engineering.

SCPY110 Physics Laboratory I 1 (0-3-1)

Prerequisite: None
Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II (SCPY 151, 152). Laboratory examination is required.

SCPY151 General Physics I 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Mechanics, wave and optics, fluid mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism.

SCPY 152 General Physics II 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Electronics, relativity, quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics.

EGID200 Engineering Mathematics 3 (3-0-6)

Prerequisite: SCMA 114
Engineering applications of ordinary differential equations, System of linear differential equations, Mathematical induction, Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, Power series solutions of differential equations, Laplace transformation, Vector integral calculus, Line integral, Volume integral, Polar coordinate, Calculus of real-valued functions of several variables, Green’s theorem, Surface integrals, Divergence theorem of Gauss, Stokes’s theorem, Engineering applications.

EGIE101 Basic Engineering Practice 2 (1-3-3)

Prerequisite: None
Basic engineering processes, machine tools, equipment or tools used in machining, welding, sheet metal, and fitting operation, safety and tools using.

EGME102 Engineering Drawing 3 (2-3-5)

Prerequisite: None
Use of drawing instruments and engineering lettering, applied geometry, theory of orthographic projection and orthographic drawing, sectional views drawing, auxiliary views drawing, pictorial drawing, freehand sketching, dimensioning, abbreviations and symbols, interpreting engineering drawing

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

EGCO111 Computer Programming 3 (2-3-5)

Prerequisite: None
Introduction to computer concepts, computer components, hardware and software, hardware and software interaction, Electronic Data Processing (EDP) concepts. Introduction to program design and implementation using a high-level language: types and expressions, iterative and conditional control statements, functions, Boolean logic, array and record structures , pointers , introduction to recursion.

EGCO201 Discrete Mathematics 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Basic set theory, mathematical reasoning, relations, functions, graphs, trees. Introduction to number theory.

EGCO202 Numerical Methods and Applications 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 111
General principles of numerical calculations; accuracy estimation in numerical calculations; roots of polynomial and nonlinear functions; systems of linear algebraic equations; interpolation; differentiation and integration; numerical solution of ordinary differential equations; Fourier methods; curve fitting and approximation of functions; application of numerical methods for engineering problems.

EGCO212 Programming Techniques 3 (2-2-5)

Prerequisite: EGCO 111
Recursion, dynamic memory management, data abstraction, stacks, lists, binary trees, controlling the complexity of large programs, error handling. Introduction to Object – Oriented programming.

EGCO221 Data Structures and Algorithms 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 111
Common data structures and algorithms. Lists, queues, trees, hash tables. Analysis of algorithms, worst and average case. Algorithms for sorting and searching. Greedy algorithm, divide and conquer, dynamic programming, graph algorithms. Introduction to NP-completeness.

EGCO231 Digital Circuit Design 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to Digital Circuit Design, Basic Gates, Boolean Algebra, Combination Logic Circuit Design (e.g. Decoder, Encoder, Multiplexer, and Comparator circuits), Logic Minimization, Number Systems, Binary Codes, Flip-Flops and Registers, Counter Circuits, Synchronous and Asynchronous Circuits Design, A/D and D/A converters, Memory Organization.

EGCO232 Digital Circuit Design Lab 1 (0-3-1)

Prerequisite: None
Laboratory experiments related to EGCO 231. Examples of experimental topics are: Introduction to Digital Systems Lab, Basic Gates Operations, Boolean Algebra, Design of Adder and Subtractor Circuits, Encoder and Decoder Circuits, Multiplexer and Demultiplexer Circuits, Design of Sequential Circuits.

EGCO252 System Programming 3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Introduction to computer systems programming. Operating system API Interface. Design and use of libraries. Assembly language programming, linking assembly language functions with high-level language code.

EGEE213 Electric Circuit Analysis 3 (3-0-6)

Prerequisite: SCPY 152
Circuit elements, Kirchhoff’s laws and reference direction, elementary concepts of network graphs, resistive circuits, node and mesh analysis, Thevenin theorem and Norton theorem, first–order and second order circuit, step responses, zero input and zero–state responses, DC transient and AC steady-state response, exponential excitation, elementary transfer functions, periodic waveforms, Fourier series, sinusoidal waveforms, phasor representations, impedance and admittance, sinusoidal steady-state analysis, average power and rms value, polyphase circuit, complex frequency, frequency response , circuit analysis simulation by computer program.

EGEE240 Engineering Electronics 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGEE 210
Current – voltage characteristics of electronics devices such as diode, BJT and FET transistors ; basic electronic circuits; amplifiers; operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits; oscillator; power amplifiers; power supply; introduction to power electronics.

EGEE241 Engineering Electronics Lab 1 (0-3-1)

Prerequisite: EGEE 240
A laboratory works on engineering electronics to illustrate the topics covered in EGEE 240.

EGIE103 Engineering Materials 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Crystallinity and non-crystallinity of materials; imperfections in crystal structure; meaning and testing of materials properties; equilibrium phase diagram and its applications; the study and relationship of processes, macro and microstructures, properties and applications of metals, ceramics, plastic, polymers, asphalt, wood, concrete and composites. Introduction to fracture, corrosion and degradation of materials; case studies on materials selection.

EGME 220 Engineering Mechanics 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid Bodies; Newton’s second law of motion.

EGCO312 Professional Practice I 2 (0-3-1)

Prerequisite: None
Software practice in the use of a modern operating system, operating system programming environment, database management system, and the use of program development tools and networking tools; basic network cabling and installation; small project assignments.

EGCO313 Professional Practice II 2 (0-3-1)

Prerequisite: None
Computer: hardware and software, Open-Source technology, Communication technology, Computer graphic tools, Microprocessor interfacing techniques, input/output, and peripheral devices. I/O technology and intelligent system.

EGCO314 Programming Paradigms3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 111
Introduction to a variety of programming paradigms, programming languages, and language implementations, including object-oriented programming and design, even-driven programming, concurrent programming, functional programming, and scripting languages.

EGCO321 Database Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 221
Data model: entity-relationship, relational. Logical and Physical database design, Query Language, Data Dependencies and Normalization, Transaction, Crash Recovery, Concurrency control, Database security, Introduction to Object-Oriented Database.

EGCO331 Introduction to IC Design 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
N MOS and C MOS integrated circuit technologies; properties of N MOS and C MOS circuits; calculation of parameters in circuits, static and dynamic MOS circuits; system design; circuit drawing and testing; computer arithmetic; performance evaluation; synthesis of digital circuits from HDL models; modeling and simulation; fault models and testing the use of CAD tools in circuit design.

EGCO332 Embedded Systems3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 202
Design and prototype embedded products (PDA, Transaction Terminals, Industrial PC Controller). Processors, chipsets, busses, and I/O devices for high-end embedded systems. Embedded operating systems; device drivers and applications for embedded systems. Customization of programmable logic devices (CPLD and FPGA) with Hardware Description Language (HDL) for optimal implementation of various industrial applications.

EGCO333 Computer Architecture3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 252
Computer components: design of logic circuits; working of and designing register level components used in computer systems; data representation in computer systems; clock signal; datapath design; design of control unit using microprogram (CISC architecture) and logic circuit (RISC architecture); working of computer of each architecture; performance enhancement; pipeline systems of computer; memory systems; principles and working of cache memory; input-output system design; fundamentals of serial and parallel communication; parallel processing architecture; SISD, SIMD, MISD, and MIMD computer architectures. Fault tolerance.

EGCO341 Software Engineering 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Software life cycle; need and specification; large-scale software development; scheduling, developing, constructing, testing and maintenance of software system; software reuse; documentation; management of software project; case study of software system in the market.

EGCO351 Operating Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 252
Contemporary concepts of computer operating systems; CPU scheduling; definition and details of harmonizing cooperating process; system resources management; deadlock handling; main memory management and design; virtual memory management; auxiliary memory management; file systems; protection and security; introduction to distributed operating systems.

EGCO371 Signals and Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to Digital Signal Processing, Complex variables, Linear time invariant (LTI) systems, Z-transforms and their inverse transforms, Discrete-time Fourier Transforms (DTFT) and their inverse transforms, Fast-Fourier Transform (FFT), Sampling of continuous signals and signal reconstruction, Digital filters, Finite-Impulse Response (FIR) filters, Infinite-Impulse Response (IIR) filters, Multi-rate signal processing, structures for discrete-time systems, and stochastic process. Additional information about the DSP hardware supported by numerous manufacturers e.g. Texas Instruments, Analog Devices, Motorola.

EGCO372 Data Communication and Computer Networks3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Network topologies; Network Layers; Protocols; LAN and WAN technologies, Network components and equipments, Ethernet, Token Ring, Network Routing, TCP/IP, Flow control, Data Security, Delay Model in data network.

EGCO390 Engineering Training 0 (0-35-10)

Prerequisite: None
Practical training in an industrial factory or an organization with computer-related systems, computer control systems, or systems using computer processing. The training, with the minimum period of ๒๔๐ hours, takes place in the summer semester. Students must present a paper to the department, including the report of the training outcome from the employer. The training evaluation will be graded as Satisfied (“S”) or Unsatisfied (“U”).

EGCO491 Project Seminar 1 (0-3-1)

Prerequisite: None
Special seminar and discussion on current topics in computer engineering, supervised by the faculty. Research and/or implement a simple test case to propose and discuss in the meeting. Write a project proposal for an approved topic, for further research and implementation in the Computer Engineering Project course.

EGCO492 Computer Engineering Project 3 (0-9-3)

Prerequisite: EGCO 491
The computer engineering project supervised by the faculty. Students complete the project. A complete project report and an oral examination is required.

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

EGCO301 Computer Graphics 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 111
Principles of computer graphics, graphics systems and models, graphics programming, graphic devices and their controls, color model, geometric objects and transformations, viewing, shading, clipping, and hidden-surface removal.

EGCO304 Computer Aided Analysis and Design 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Algorithms and techniques for computer based electronic circuit designs such as solution of linear equation, solution of non-linear equation and linear transient analysis. Simulation of non-linear circuits.

EGCO334 Computation Structures 3 (3-0-6)

Prerequisites: EGCO 231, EGCO 332
Integration of computer system and digital circuit design principles. Architectural concepts: software; Boolean algebra; number systems; Combinational datapath, sequential logic, and storage elements. Design, prototype, and test a simple processor, memory control and I/O bus with Hardware Description Language (HDL) and rapid prototyping tools.

EGCO380-389 Selected Topics in Computer Engineering (…) 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Selected topics in current computer engineering technologies, which could be offered by the department or propose to be offered by other departments. The title of the topic is indicated in the parenthesis part of the course title.

EGCO391 Internetworking Technologies 3 (2-2-5)

Prerequisite: None
Theoretical and practical aspects of routing and switching technologies, including internetworking models, internet protocol, routing technologies, switching technologies, virtual local area network, wide area network, and traffic management. Laboratory work is required.

EGCO392-398 Special Topics in Computer Engineering (…) 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Special topics in current computer engineering technologies, which could be offered by the department or propose to be offered by other departments. The title of the topic is indicated in the parenthesis part of the course title.

EGCO401 Operations Research 3 (3-0-6)

Prerequisite:
Introduction to various methods in operations research for solving engineering problems. Using image model in mathematics, linear algebra, game theory, queuing theory to assist in decision making.

EGCO 402 Switching Theory 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 231
Introduction to digital system design; numerical system; numerical code; Boolean algebra; design of combination circuit; minimization technique; hazard analysis; flip-flop circuit, analysis and synthesis of sequential circuit.

EGCO404 Theory of Computation 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 201
Formal models of computation: finite automata and Turing machines, Formal languages. Multiple characterizations of computable partial functions, Universal machines, Church’s thesis. Recursion Theorem, Computability theory, Complexity theory. NP-completeness.

EGCO405 Mechatronics 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Mechatronic system is an integration of mechanical, electrical, computer and control system engineering. Mechatronic devices such as hard drive or others. Laboratories or projects will be the core of the course. The course covers electronic feedback, power amplifier, digital logic, encoder interfacing, motor control, sensor, and real time control.

EGCO412 Introduction to Parallel Programming 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 351
Parallel programming concepts and design. Loop parallelization, parallelizing divide-and-conquer, parallelizing dynamic programming, pipelining. Running parallel jobs. Point-to-point communication, collective communication, synchronization. Basic parallel programming in shared-memory and message-passing styles.

EGCO421 Management Information Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Principles of management information systems; structures of management information systems, information technologies, decision-making processes; information concepts, humans in the role of information processors, systems concepts; planning and control concepts, organization structure and management, planning and decision-making support systems; knowledge-base management systems, requirement specification of information, development, implementation and resource management in management information systems.

EGCO422 Electronic Commerce 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
E-commerce business models and concepts, E-commerce and web intrastructure, copyright protection, security, online payment mechanisms, marketing concepts for retailing on the web. Ethical, Social, and Political Issues in Information Technologies.

EGCO423 Web Database and Information Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 321
Semistructured data models for the Web (such as XML, etc.), semistructured data management, associated query languages and systems for Web data, query processing and optimization over semistructured data as well as over multiple distributed sources. Data integration over the Web, warehousing of Web data. Mappings from relational and object-oriented database servers to web data. Some novel data-intensive applications on the Web such as electronic commerce, digital libraries, and distance education as they relate to web database issues will be discussed.

EGCO424 Advanced Topics in Database Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 321
Advanced topics in the area of database systems. Content differs in each offering.

EGCO 425 Data Mining 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Knowledge discovery in database. Data preparation. Data mining techniques and applications. Association, Classification, Clustering, and Meta-Learning. Knowledge representation. Data warehouse. Online analytical processing (OLAP). Web mining. Current technology and case studies.

EGCO432 Distributed Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 351
Distributed operating system and applications: distributed shared memory, object-oriented distributed system design, distributed directory services, atomic transaction, time synchronization, file access, process scheduling, process migration, and remote procedure calls; focusing on distribution, scale, and robustness in the face of failure and security.

EGCO433 Introduction to VLSI Design 3 (3-0-6)

Prerequisite:None
Introduction to CMOS technology and circuit design. Implementation of combinational and sequential logic circuit: very large scale integrated circuit design methodologies, CAD tools for layout, simulation and validation. Students design a VLSI chip using CAD tools.

EGCO442 Advanced Topics in Software Engineering 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 341
Advanced topics in the area of software engineering. Content differs in each offering.

EGCO451 Compilers 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 252
Structure of compilers and interpreters. Programming language; compilation process; lexical analysis; syntax analysis; top-down and bottom-up analysis; semantic flow models; symbol table; runtime memory management; error diagnostic; code optimization and code generation.

EGCO452 Advanced Topics in Operating Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 351
Advanced topics in the area of operating systems. Contents differ in each offering. Case base studying and group presentation and discussion of past and contemporary operating systems are the natural learning and teaching methods employed. Some experiments are carried out.

EGCO461 Artificial Intelligence 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Foundations of artificial intelligence, solving problems by searching, knowledge representation, first-order logic, inference in first-order logic, planning, probabilistic reasoning systems, learning, communication, image perception.

EGCO462 Expert Systems 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to Expert systems, principles of expert systems creation: architecture, knowledge acquisition, programming and tools.

EGCO463 Pattern Recognition 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Mask matching, preprocessing for character recognition, binary image processing, thinning, segmentation, features extraction, pattern and textures, classification or linear techniques for recognition, minimum error Bayesian classifiers, formal linguistic methods, structural methods, fuzzy techniques and neural networks applications for pattern recognition, hybrid method, learning techniques.

EGCO464 Voice Recognition 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Review of mathematics for speech recognition, pronunciation and hearing, auditory perception, speech analysis, using of speech coding, linear prediction speech coding, speech synthesis, speech recognition.

EGCO465 Fuzzy Sets and Neural Networks 3 (3-0-6)

Prerequisite: EGCO 201
Fuzzy sets, fuzzy rules and reasoning, fuzzy inference systems, fuzzy system design, structure and characteristic of various artificial neural networks, supervised and non-supervised learning, classification, fuzzy techniques and neural networks application in engineering

EGCO466Natural Language Processing 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Develops an understanding of the algorithms available for the processing of linguistic information and the underlying computational properties of natural languages. Morphological, syntactic, and semantic processing from a linguistic and an algorithmic perspective. Focus is on modern quantitative techniques in NLP: using large corpora, statistical models for acquisition, and representative systems.

EGCO472 Introduction to Cryptography 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to basic theory and techniques in cryptography. Private key cryptography such as DES and IDEA. Public key cryptography such as RSA. Diffie-Hellman key exchange algorithm. Data integrity. Hash function. Digital signature and digital certificate. Applications of cryptography in computer security.

EGCO473 Computer Security 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to technologies in computer security, threats, vulnerabilities, attacks. Security engineer: prevention and defense mechanisms, authentication, identification schemes. Security in operating systems, applications and network. Electronic commerce: anonymous cash and micropayment. Electronic commerce security: SSL and SET. Firewall.

EGCO475 Internetworking Technologies II 3 (2-2-5)

Prerequisite: EGCO 391
Theoretical and practical aspects of advanced routing and switching technologies, including Advanced IP Addressing, Advanced Routing, Multicast Routing, IPv6, Advanced Spanning Tree Concepts, Inter-VLAN Routing, Gateway Redundancy Technologies, Wireless Client Access, Voice over IP Concepts, and Security in a Switched Network. Laboratory work.

EGCO486 Image Processing 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Image processing systems, visual perception and mathematical image models, sampling and quantization, image transformation, Fourier transform convolution and correlation, image enhancement, histogram equalization, image smoothing, image sharpening, homomorphic image models.

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

EGCO 342 Information Technology in Daily Life 3 (3-0-6)

Prerequisite: None
Introduction to technology of information system, theory, principles, concept, policy, roles, application and related organization, effect and trends in daily life, technology law, ethics and security of information, introduction to electronic commerce, internet search, web page construction.

ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267

โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Location : No.3 Bldg, 2nd Fl, 6267 room

Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259

Mon – Fri 8:30A.M. – 4:30P.M.

Social Info

สมัครเรียน