การสอบสารนิพนธ์ของ นางสาววัลวิภา หนูแข

 

การสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัลวิภา หนูแข เลขประจำตัว 6138454 EGLS/M

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง R232 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในหัวข้อ A DETERMINATION OF STORAGE BIN LOCATIONS WITH ERGONOMIC APPROACH: การกำหนดตำแหน่งช่องจัดเก็บสินค้าด้วยหลักการยศาสตร์

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์     ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์     กรรมการ 

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2022 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin