2021

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ
1/2021 โครงการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร  
4/2021 ศึกษาการจัดทำ Model ศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร  15 ก.ย.2564 - 14 ก.ค. 2566
       

2020

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ
1/2020 การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทางยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (Business Intelligence : BI) อาจารย์ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์  
2/2020 ทุนสนับสนุน Digital Platform for International Online Courses : วิชา EGRS517 Sustainable Transportation ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล  
3/2020 ทุนสนับสนุน Digital Platform for International Online Courses : วิชา EGRS593 Transit Oriented Development (TOD) ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล  
4/2020 แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ กรณีศึกษาสถานีศาลายา: การศึกษาความเต็มใจที่จะเดินในพื้นที่ศาลายา ดร.ศิรดล ศิริธร 15 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2564
5/2020 แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ กรณีศึกษาสถานีศาลายา: กลไกการปรับตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการหาแนวทางร่วมทุนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีศาลายา ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล  15 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2564
6/2020 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์โซ่ความเย็นผลิตภัณฑ์วัคซีน ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ 29 ก.ย. 2563 - 28 ก.ย. 2564
7/2020 การพัฒนาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุคดิสรัพชั่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์   29 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2564

2019

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ
1/2019 โครงการการจัดทำแบบจำลองและวิเคราะห์สภาพจราจรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี : กรณีศึกษา พื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ                                          อาจารย์ ดร.นทชัย วงศ์ชวลิตกุล  
2./2019 การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทางยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ 15 ต.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2563
       

2018

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
1/2018 โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อสร้างวัตกรรมกระบวนการโลจิสติกส์สู่อุตสาหกรรม 4.0                                                                          อาจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
2/2018 การพัฒนาแผนแม่บทระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคสาธารณสุขของประเทศ อาจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์

2017

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
1/2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและออกแบบระบบขนส่งมวลชนระบบรองของจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
2/2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง กรณีศึกษา ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
3/2017  โครงการการจัดทำแบบจำลองและวิเคราะห์สภาพจราจรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาจารย์ ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล 
4/2017  โครงการผลกระทบของการผลิตแบบลีนต่อการจัดการโซ่อุปทานฐานสัมพันธภาพและผลการปฏิบัติงานด้านอุปทาน  ผศ. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
5/2017 Bangkok Metro Enhancement Assoc.Prof. Dr. Phumin Kirawanich
6/2017 MetroExchange Asst.Prof. Waressara Weerawat
7/2017 Improving Rail Mobility for Urban Expansion Asst.Prof.Dr.Wasaporn Techapeeraparnich

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2024 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin