ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ (CI/CO DAY)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์(CI/CO DAY) โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร รวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนคาดว่าจะส่งผลดีต่อสายงานในด้านสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคตหลังจากที่นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรจบการศึกษา ผ่านกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และในช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติเข้ารร่วมรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก