Click Camp ครั้งที่ 13 ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่าย Click Camp ครั้งที่ 13 โดยการจัดค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูล ความรู้พื้นฐาน และทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองเขียนโปรแกรม การเรียนรู้ทางด้านวงจรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการเรียนรู้ทางด้าน Blockchain ขั้นพื้นฐานอีกด้วย นอกจากกิจกรรมทางวิชาการข้างต้นแล้ว ค่าย Click Camp ครั้งที่ 13 ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความกลมเกลียวและผูกสัมพันธ์ทั้งระหว่างนักเรียนผู้เข้าร่วมด้วยกันและนักศึกษาของภาควิชาอีกด้วย