ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท Deloitte จัดงานประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในเรื่องการทำ Penetration Testing

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายเรื่องการทำ Penetration Testing โดยการบรรยายดังกล่าว มีวิทยากรให้ความรู้คือ คุณ Ratchaset Ketthanapat , Director ตัวแทนจากบริษัท Deloitte เป็นผู้บรรยายเเละถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งนอกจากนักศึกษา จะได้รับความรู้ในด้านการทำ Penetration Testing หรือ Pentest แล้ว ยังมีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากผู้บรรยาย ตลอดจนมีการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ อย่างเป็นกันเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ทักษะตามที่ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาจะจบออกไปเป็นส่วนหนึ่งในสายอาชีพในอนาคต