ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุนและวางแผนภาษี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดล บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ได้เข้าจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการลงทุนและวางแผนภาษี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะส่งเสริมความรู้และทักษะที่สำคัญมากๆ ต่อการดำเนินชีวิต ที่นอกเหนือจากสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากชั้นเรียน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านงาน การเงิน และคุณภาพชีวิตของสังคม

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรัชญา พฤฒิพฤกษ์, คุณธัญแพรภัทร์ วรากิตติธนนท์, คุณศุภมาศ ไพรวัลย์ และทีมงานจากกรุงไทย-แอกซ่า ร่วมเป็นวิทยากร ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิ การตอบคำถามชิงรางวัล การเล่นเกมส์เศรษฐีจำลอง ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการเงิน ด้านประกัน และการวางแผนการจัดการด้านภาษีที่ดี อันจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาวแก่นักศึกษาในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก