Introduction


                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดบ้านให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดบ้านให้การต้อนรับ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิต   อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำทีมคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมงานเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดราชบพิตร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ และร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือในทางวิชาการกับทางโรงเรียนวัดราชบพิตร     โดยภาควิชาได้มีการบรรยายในช่วงเช้าและพาเยี่ยมชมเปิดห้องปฏิบัตรการเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า(Electrical Machine Lab) และห้องปฏิบัตรการวิศว
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูง
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูงภายใต้โครงการ HyperGES ของ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA) ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ “Watermeal, the Future Food Source for Space Exploration” จาก United Nation/European Space Agency fellowship เพื่อทำงานวิจัยที่ the European Space Research and Technology Centre (ESTEC), The Netherlands  ทีมนักวิจัยประกอบด้วย  อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ  นางสาวสุธามาศ สาดทอง นักศึกษาปริญญาต
ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้   ประกาศผลการผ่านคัดเลือก ด่วนๆๆๆๆๆๆๆ   ผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์การคัดเลือก https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/all-tcas/2893-tcas-63-5-electrical-enrollment.html     ๑.  เปิดรับนักศึกษา จำนวน ๑๐ คน ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร      ๒.๑  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องศึกษาในแผนการศึกษา
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดฝึกงานออนไลน์
 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกคน จะต้องฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงนั้น ระยะเวลาการฝึกงาน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำประกาศขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกงานในสถานประกอบการณ์ หรือให้ปรับเปลี่ยนโดยใช้กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมมาทดแทน ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาเพื่อให้สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปี           ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กำ

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ