Introduction


                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

TCAS รอบที่ 5 ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) ทั้งนี้ รับผู้สมัครต้องศึกษาในแผนการศึกษาแบบวิทย์-คณิต ยกเว้นยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 2.1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                  มากกว่าหรือเท่ากับ    &nb
การฝึกงาน ประจำปี 2560
สิ่งสำคัญที่จะต้องส่งกลับมายังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของเรา  1.สถานที่ฝึกงาน ตาม link  สถานที่ฝึกงาน ปี 60 2.รายงานทุกสองสัปดาห์ ตาม link นี้ รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์ 60 3.การประเมินผลงานฝึกงาน ตาม link นี้ การประเมินการฝึกงาน ปี 60 (นักศึกษา) อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงานมากยิ่งขึ้น ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความด้านล่างนี้  1. กำหนดเป้าหมายของตนเอง           ก่อนจะเริ่มฝึกงาน คุณควรกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไร โดยต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะทำให้สำเร็จได้จริง ๆ 2. เข้าพบหัวหน้างานเป็นประจำ           หาโอกาสเข้าพบหัวหน้างานเป็
พานักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารไร้สาย ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=GPf0fiCthXA&t=99s  
วิชาเลือกเสรี EGID102 New Product Development
ในการเปิดเทอม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม นี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรี เพิ่ม รายวิชา EGID102  New Product Development  เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์   ในรายวิชานี้เปิดรับทุกสาขาวิชา สนใจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ Email:panrasee.rit@mahidol.ac.th

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ