Introduction


                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

การฝึกงาน ประจำปี 2560
สิ่งสำคัญที่จะต้องส่งกลับมายังภาควิชาฯ ไฟฟ้า ของเราคือ  1.สถานที่ฝึกงาน ตาม link  https://goo.gl/forms/0tHpmIdPFbmlbl9D3 2.รายงานทุกสองสัปดาห์ ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/r6NbAP03WVaBT2xw1 3.การประเมินผลงานฝึกงาน ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/mSFOaI7f4gahrWM13 อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงานมากยิ่งขึ้น ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความด้านล่างนี้  1. กำหนดเป้าหมายของตนเอง           ก่อนจะเริ่มฝึกงาน คุณควรกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไร โดยต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะทำให้สำเร็จได้จริง ๆ 2. เข้าพบหัวหน้างานเป็นประจำ           ห
พานักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารไร้สาย ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=GPf0fiCthXA&t=99s  
วิชาเลือกเสรี EGID102 New Product Development
ในการเปิดเทอม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม นี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรี เพิ่ม รายวิชา EGID102  New Product Development  เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์   ในรายวิชานี้เปิดรับทุกสาขาวิชา สนใจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ Email:panrasee.rit@mahidol.ac.th
บทสัมภาษณ์ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เรา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง 2 สาขา ทั้งไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร มีนักศึกษา รุ่นพี่ มาแล้วหลายรุ่น วันนี้ adminพี่จง จะพาพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ไปนั่งคุยกับรุ่นพี่ว่าเรียน วิศวไฟฟ้า มหิดล ที่ทั้งเรียนเก่ง ทำกิจกรรมก็เก่งหลายคน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  ปะว่าแล้วเราไปคุยกันครับ EGEEพี่จง : สวัสดีครับ ขอให้แนะนำตัวหน่อยครับ จู่โจม       : สวัสดีครับ ชื่อ นาย สันติภาพ มาไข่ ชื่อเล่น ชื่อจู่โจมครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3จบมาจากโรงเรียน เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายวิทย์ แล้วก็สอบเข้ามหิดล ที่นี่ครับ EGEEพี่จง : ช่วยบอกเหตุผลที่ จู่โจม เลือกวิศวไฟฟ้า มหิดล ที่นี่ด้วยนะครับ จ

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ