Introduction                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

วิชาเลือกเสรี EGID102 New Product Development
ในการเปิดเทอม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม นี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรี เพิ่ม รายวิชา EGID102  New Product Development  เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์   ในรายวิชานี้เปิดรับทุกสาขาวิชา สนใจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ Email:panrasee.rit@mahidol.ac.th
บทสัมภาษณ์ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เรา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง 2 สาขา ทั้งไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร มีนักศึกษา รุ่นพี่ มาแล้วหลายรุ่น วันนี้ adminพี่จง จะพาพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ไปนั่งคุยกับรุ่นพี่ว่าเรียน วิศวไฟฟ้า มหิดล ที่ทั้งเรียนเก่ง ทำกิจกรรมก็เก่งหลายคน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  ปะว่าแล้วเราไปคุยกันครับ EGEEพี่จง : สวัสดีครับ ขอให้แนะนำตัวหน่อยครับ จู่โจม       : สวัสดีครับ ชื่อ นาย สันติภาพ มาไข่ ชื่อเล่น ชื่อจู่โจมครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3จบมาจากโรงเรียน เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายวิทย์ แล้วก็สอบเข้ามหิดล ที่นี่ครับ EGEEพี่จง : ช่วยบอกเหตุผลที่ จู่โจม เลือกวิศวไฟฟ้า มหิดล ที่นี่ด้วยนะครับ จ
การฝึกงาน ประจำปี 2559
สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ว่าด้วยการส่งเอกสาร ต่างๆ กลับมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ทางภาควิชาฯ จึงจัดทำโปรแกรมการส่งผ่าน google docs. https://docs.google.com/forms/d/1p4fxBu2BVgyDfQEQAXXAo6fDRnwIUazkCG9WNkLtrcY/edit      สถานที่ฝึกงาน https://goo.gl/forms/JmoUo3yGzl8hAVao2    รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์   https://docs.google.com/forms/d/1tzK3CweLI4KBUiE8IxFxNI0iyg7bu3RzG7xfeA0U4zs/edit    รายงานการประเมินการฝึกงาน (กลับจากฝึกงานแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูล)
ทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วย "กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก" โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสรรเงินทุนจำนวน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    จำนวน  1  ทุน 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน ผู้สมัครขอรับทุน สามารถ Downloa

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ