Graduate Research

Graduate Research

Research Topics

Civil Engineering
 • Concrete Coating, Erosion Prevention
 • Nanotechnology
 • Stabilization of geostructures, ground improvement
วิศวกรรมโยธา
 • Structural Testing, Monitoring and Reliability
 • Seismic analysis and design of lifeline structures
 • Public-private partnership
Enviromental Engineering
 • Natural and Advanced Techniques for Water and Wastewater treatment
 • Integrated Water Resources Management Systems
 • Industrial Pollution Prevention and Control
วิศวกรรมโยธา
 • Emerging Micropollutant
 • Life Cycle Assessment and Eco-efficient Engineering
 • Solid and Hazardous Waste Management

All Researches

ลำดับโครงการแหล่งทุนวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ
1ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเมืองความสามารถในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งและขนาดของตลาดแรงงาน กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโครงการวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
2การบูรณาการระบบประเมินสมรรถนะการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารถบรรทุกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
3การศึกษาความต้องการใช้โลหิตของประเทศไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
4เรื่องการควบคุมและเฝ้าติดตามคุณภาพการขนส่งจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและผลิตภัณฑ์ของโลหิตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
5การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
6การพัฒนาตัวแบบจำลองสำหรับการประเมินประสิทธิภาพความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างผู้ให้บริการหลายรายบนโครงข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่ง จำกัดผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
7การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยการวางแผนจัดเส้นทางอย่างเหมาะสม กรณีศึกษาการขนส่งน้ำมันพืชสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท เออีซีโลจิสติกส์ จำกัดผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
8การประเมินศักยภาพของผู้ให้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
9การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
10การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและทำธุรกรรมบนอินเตอร์เนทสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
11ภัยเงียบอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) : ผลกระทบและมาตรการรองรับสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์
12การศึกษาเมมเบรน ไฮบริดระหว่างฟิลเตรชั่นและโฟโตแคตาไลติกเพื่อการจำกัด PFOS และ PFOA ในน้ำใต้ดินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์
13Analysis of concentration of Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in Hybrid Constructed Wetlandสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์
14การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมของลุ่มน้ำ
แม่กลอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา
15การปรับปรุงการวิเคราะห์ฝนออกแบบของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา
16การศึกษาปัจจัยด้านปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการน้ำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนวิชิราลงกรณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา
17การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำของเขื่อนทดท่าทุ่งนากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา
18Consequential and Attritional Life Cycle Assessment of Major Biomass Products in Thailand Including Land use Change Impacts with System Boundaries of National, AEC and Global Markets under the Project Titled “Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Changeสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
19การศึกษาฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมของบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัดอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
20การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่ได้รับมาตรฐาน อาคารเขียวในประเทศไทยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
21การศึกษาพัฒนาแนวทางในการคัดเลือกวัสดุสำหรับการออกแบบอาคารสีเขียว เพื่อลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
22Corporate Responsibiliby of PANDORA: A comparision between CSR policy and its implementationบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัดอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
23แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำในเอเปค โดยโปรแกรมการสะสมแต้มจากการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และบริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัดอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
24การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฎจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียลสำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
25การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของน้ำประปา จากการประปานครหลวง เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การประปานครหลวงอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
26APEC Low Carbon Model Town Promotion through Eco-Point Program (LCMT-EPP)ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และบริษัทไบร์ทแมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัดอ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
27การศึกษาพฤติกรรมความเค้น ความเครียด และกำลังของดินเหนียวกรุงเทพอ่อนแบบแอนไอโซโทรปิกภายใต้สภาพความเค้นแบบสามมิติและอัตราส่วนการบีบตัวคายน้ำเกินตัวหลายระดับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
28แบบจำลองทางกลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์คานและแผ่นพื้นสี่เหลี่ยมขนาดนาโนโดยคำนึงถึงอิทธิพลที่หน่วยแรงที่ผิวทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร
29การพัฒนาฐานข้อมูลและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
30ส่งเสริมสถานประกอบการที่พักให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)อ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
31พัฒนาวัสดุกรองในระบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดสารตกค้างจำพวกยาในน้ำเสียสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
32ส่งเสริมสถานประกอบการที่พักให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)อ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
33ดำเนินกิจกรรมเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)อ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
34การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ true triaxial สำหรับศึกษากลไกการพังวิบัติ
และอิทธิพลต่อกำลังรับแรงเฉือนโดยใช้ตัวอย่างดินเหนียว
จากที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
35การศึกษาความเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์
36การศึกษาการขยายตัวของเมืองและภูมิปัญญาการจัดการน้ำในคูคลอง
ร่องสวน กรณีศึกษาสวนทุเรียนนนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. รมณีย์ ทองดารา
37การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการกรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. รมณีย์ ทองดารา

All Researches during 2558 – 2559

ลำดับโครงการแหล่งทุนวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ
1ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัย: การวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรงรักษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
2การศึกษาวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งศูนย์การกระจายสินค้า กรณีศึกษาบริการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอินโดนีเซียสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
3การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการจัดการการจราจร กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
4การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
5การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและทำธุรกรรมบนอินเตอร์เนท
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและทำธุรกรรมบนอินเตอร์เนท
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
6ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเมืองความสามารถในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งและขนาดของตลาดแรงงาน กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยทุนอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
7การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
8การบูรณาการระบบประเมินสมรรถนะการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารถบรรทุกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
9การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยการวางแผนจัดเส้นทางอย่างเหมาะสม กรณีศึกษาการขนส่งน้ำมันพืช
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท เออีซีโลจิสติกส์ จำกัด
ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ
10Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Changeสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
11การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฎจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียลสำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
12การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำประปา จากการประปานครหลวง เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การประปานครหลวง
อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา
13การศึกษาพฤติกรรมความเค้น ความเครียด และกำลังของดินเหนียวกรุงเทพอ่อนแบบแอนไอโซโทรปิกภายใต้สภาพ ความเค้นแบบสามมิติและอัตราส่วนการบีบตัวคายนเกินตัวหลายระดับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
14การสร้างความสัมพันธ์ p-y ที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์การโก่งตัวและช่วยออกแบบเสาเข็มตอกและเข็มเจาะรับแรงด้านในดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ชีพโก้ จำกัด
อ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
15การศึกษาพฤติกรรมและสมรรถนะทางวิศวกรรมขององค์ประกอบโครงสร้างทางรถไฟแบบหินโรยภายใต้น้ำหนักกดเพลาและความเร็วรถหลายระดับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
16การประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงของสารเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (PFOS), เปอร์ฟลูออโรออกทาโนอิคแอซิค (PFOA)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการประปานครหลวง
ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์
17การปนเปื้อนและการควบคุม Perfluoroalkyl Substances (PFASs) ในน้ำใต้ดิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์
18ดำเนินกิจกรรมเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
อ.ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
19การพัฒนาฐานข้อมูลและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
20การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการกรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร. รมณีย์ ทองดารา
21การติดตามตะกอนชายฝั่งจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558
อ.ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์
22การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมของลุ่มน้ำแม่กลอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผศ.ดร. อารียา ฤทธิมา
23 แบบจำลองทางกลศาสตร์สหรับการวิเคราะห์คานและแผ่นพื้นสี่เหลี่ยมขนาดนาโนโดยคำนึงถึงอิทธิพลที่หน่วยแรงที่ผิว
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร