Study with us

Study with us

สนใจในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา?

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering) ในชั้นปีที่หนึ่งจะศึกษาพื้นความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาจะเริ่มสอนในชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะทางในสายงานโยธาที่ลึกยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง การก่อสร้าง โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติจริงกับ งานอาคาร งานถนน งานเขื่อน งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องทำโครงงานทางวิศวกรรมที่เป็นลักษณะของงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรม

 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกรรมโครงสร้าง  และการบริหารงานก่อสร้าง
 • วิศวกรรมขนส่ง  การสำรวจ  และผังเมือง
 • วิศวกรรมปฐพีและธรณีเทคนิค

จุดเด่นของภาควิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีงานให้นักศึกษาพัฒนาทักษะศักยภาพด้วยการปฎิบัติงานเสมือนจริง รวมทั้งสร้างพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมในระดับนานาชาติและทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาความสามารถในการแข่งขันกับวิศวกรโยธาระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ เป็นต้น ภายหลังจากจบการศึกษาแล้วภาควิชายังเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าและวิศวกรทั่วไป เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร การอบรมความรู้ในวิชาชีพ และการอบรมสัมมนาทั่วไปที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถาบันวิชาชีพต่างๆ

เรียนจบภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วทำอะไรได้

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมโยธาในด้านที่แตกต่างกัน เช่น

 • เจ้าของโครงการงานด้านทางโยธา (Owner) – เป็นผู้ลงทุน/เจ้าของโครงการ
 • วิศวกรด้านออกแบบในบริษัทวิศวกรที่ออกแบบ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ มีทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างทางโยธาชนิดต่างๆ
 • วิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษาชั้นน้ำเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการ ตลอดโครงการ
 • วิศวกรควบคุมงานการก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำซึ่งทำหน้าที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางโยธาตามแบบที่วิศวกรออกแบบได้ทำมา
 • วิศวกรโครงการ ซึ่งทำหน้าที่ในการบริการจัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทผลิตวัสดุและผลิตภัณท์ทางโยธาเช่น ปูนซิเมนต์ เหล็ก พื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม เป็นต้น
 • วิศวกรโยธายังสามารถทำงานในส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  การประปา เป็นต้น

หน่วยงานที่ต้องการวิศวกรโยธา

ภาคเอกชน
 • บริษัทเอกชนที่รับเหมาก่อสร้าง
 • บริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • บริษัททำงานด้านที่ปรึกษา
 • บริษัทออกแบบ
 • บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง
 • บริษัทที่มีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการทางด้านวิศกรรมโยธา
 • เป็นผู้ประกอบกิจการของตนเอง
ภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมชลประทาน
 • กรมเจ้าท่า
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย