รับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา

รับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมโครงสร้าง ปฐพีกลศาสตร์ บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
• มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ยกเว้นจบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)
• มีใบประกอบวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
• มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
• หากมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย หรือวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า6
• TOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า79
• TOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า550
• TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า213
• MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า80
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
• อัตราเงินเดือน ๓๑,๕๐๐ – ๔๖,๘๐๐ บาท
• สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม (ร.พ.ศิริราช/ร.พ.รามาธิบดี)
• ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• สอนวิชาด้านวิศวกรรมโยธา ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ
• ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาชีพ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
• สอบปฏิบัติ โดยการทดลองสอนหน้าชั้นเรียน โดยนำเสนองานวิจัยในปัจจุบันของตน
• สอบสัมภาษณ์

ติดต่อ: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-889-2138 ต่อ 6396-7
wasaporn.tac@mahidol.ac.th

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *