โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen
ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Getting Ready for Real World Software Development โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต โดยในการบรรยายมี คุณทัพพสาร อร่ามบุญพงศ์ Senior software engineer
จาก Agoda ประเทศไทย และเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก