ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “Data Visualization”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ Global Talents ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจริง

โดยมี นายวนาพล แช่มสุขี ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data Visualization เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และจัด Workshop การทำ Visualization Data แก่นักศึกษา เพื่อต่อยอดทักษะการถ่ายทอดความหมายของข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของนักศึกษาในอนาคตต่อไป