ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ JAIST ที่ประเทศญี่ปุ่น

🎉 CONGRATULATIONS 🎉

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ณ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 

โดยมีน้องๆ ที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้

1. นายวิญญ์ ลดาวุฒิพันธ์

2. นายพลากร คำนวณสิงห์

3. นายก้องกิจ ชัชวาลหิรัญ

ขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, Japan Advanced Institute of Science and Technology และ อ. ดร. กรินทร์ สุมังคโยธิน สำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้