ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ JAIST ร่วมจัดบรรยาย ในหัวข้อ Introduction to Computer Application

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายเรื่อง Introduction to Computer Application โดยการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Prarinya Siritanawan เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Japan Advanced Institute of Science and Technology หรือ JAIST ที่ความรู้ความเชียวชาญด้าน Robotics and intelligent systems มาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้แล้ว ยังมีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากผู้บรรยาย ตลอดจนมีการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยในการจัดงานดังกล่าวนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply