ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ MFEC Public Co., Ltd. จัดบรรยายด้าน Cybersecurity

เมื่อวันที่ 8 พฤจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายเรื่อง Demystifing Container Technology & Kubernetes โดยการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ตำแหน่ง Chief Cyber Security Officer จาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ที่มีความรู้ความเชียวชาญด้าน Cybersecurity มาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้แล้ว ยังมีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากผู้บรรยาย ตลอดจนมีการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยในการจัดงานดังกล่าวนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply