ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ FACGURE Co., Ltd. จัดบรรยายด้าน Data Management

เมื่อวันที่ 22 พฤจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายเรื่อง Data Management: การบูรณาการ การเชื่อมโยง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Azure Synapse & Power BI โดยการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณธีรยุทธ โกสินทร์ ตำแหน่ง Managing Director จาก บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด ที่มีความรู้ความเชียวชาญด้าน Data Management มาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ อันเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการทำงานในอนาคต และจำเป็นกับธุรกิจสมัยใหม่ ยังมีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากผู้บรรยาย ตลอดจนมีการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Leave a Reply