เปิดสุดยอดงานแสดงโครงงานวิศวกรรม Mahidol Engineering Maker Expo ประจำปี 2023

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ Mahidol Engineering Maker Expo 2023 (Capstone Project Presentation) สุดยอดงานแสดงโครงงานวิศวกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม จำนวน 93 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 4 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย Healthcare Engineering, Digital Engineering, Logistics & Railway Engineering และ Sustainability & Environmental Engineering ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลของการนำเสนอทั้งในรูปแบบ Pitching และรูปแบบ Poster พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าไว้ถึง 3 รางวัล ในทั้ง 3 คลัสเตอร์ด้วยกัน โดยแบ่งเป็นรางวัลดังนี้

— Digital Engineering —
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน Face Synthesis from childhood Image using Generative Adversarial Network สมาชิกประกอบด้วย นายกลวัชร คธาเพ็ชร นายคมสัน ตันติกานต์กุล นายติณห์ ไชยเสนา และนายปณต เล็กเจริญ

— Logistics & Railway Engineering —
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ผลงาน Mobile Application for Train’s Route Planning and Recommendation สมาชิกประกอบด้วย น.ส. นัสรียา ทิพยานนท์ นายภูวิชญ์ จันทะฟอง นายนรวิชญ์ สรรพกิจชาญชัย และนางสาวพจนรรถ อร่ามวัฒนกุล

— Healthcare Engineering —
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ผลงาน Artificial Intelligence model for recognition of infant crying sound สมาชิกประกอบด้วย นายวีรวิชญ์ วงศ์ฉัตรชลีกุล นายพสวัต แตงอ่อน และนายศิรลักษณ์ ทีฆะ

นอกจากการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของคณะฯ มีโซน Consultant Corner เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ พร้อมทั้งการออกบูธของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในกลุ่ม Biz Club โดยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ท้ายสุดนี้ต้องขอกล่าวแสดงความยินดี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เป็นว่าที่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มา ณ ที่นี้