ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณะบดี และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการมาติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ หนูหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ในการมาติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของปีงบประมาณ 2568 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2568 ณ ห้อง 6271 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา