ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โดยการปฐมนิเทศน์ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแนะนำที่ปรึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนะนำการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนรู้ตลอดจนจบการศึกษา