ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “การคำนวณภาษีและการลดหย่อน”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมทักษะผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 21st Century Skills เพื่อตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ Global Talents ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจริง 

โดยมี ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในการจัดงานครั้งนี้มี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก